เขียนข่าว RSS(XML) จาก db เป็นไฟล์ XML

ตัวอย่างนี้ใช้อ่านข้อมูลจาก MySQL ให้ผลลัพท์เป็นไฟล์ XML(RSS) นำไปใช้งานได้เลย ส่วนจะใช้อ่านข้อมูลอะไรก็ไปดัดแปลงเอาตามชอบใจเอาละกัน
<?php
   //อ่าน rss ออกมาจาก db
  // เขียนคำสั่งเพื่อเชื่อมต่อ กับ database
  connectMySQL();
  $sql_news = "SELECT * FROM news where TypeNews = 1 order by News_ID desc";
  $result_news = mysql_query( $sql_news );

  //ข้อมูล rss
  $data = '<?xml version="1.0" encoding="tis-620"?>'." ";
  $data .= '<rss version="2.0">'." ";
  $data .= '<channel>'." ";
  $data .= '<title>&Atilde;&ETH;&ordm;&ordm;&cent;&egrave;&Ograve;&Ccedil;</title>'." ";
  $data .= '<link>http://localhost/RSS/index.php?tg=news</link>'." ";
  $data .= '<description>Hardware</description>'." ";
  $data .= '<lastBuildDate>'.date('l dS \of F Y h:i:s A').'</lastBuildDate>'." ";
  $data .= '<generator>http://localhost/RSS/index.php?tg=news</generator>'." ";
  $data .= '<image>'." ";
  $data .= '<title>Hardware</title>'." ";
  $data .= '<url></url>'." ";
  $data .= '<link>http://www.127.0.0.1</link>'." ";
  $data .= '</image>'." ";
  while ( $row_news = mysql_fetch_array( $result_news ) ) {
    $data .= '<item>'." ";
    $data .= '<title>'.$row_news[3].'</title>'." ";
    $data .= '<description>'.$row_news['NewsAbstract_th'].'</description>'." ";
    $data .= '<link>http://localhost/RSS/index.php?news='.$row_news['News_ID'].'</link>'." ";
    $data .= '<pubDate>'.$row_news['Datewrite'].'</pubDate>'." ";
    $data .= '</item>'." ";
  };
  $data .= '</channel>'." ";
  $data .= '</rss>'." ";

  //เขียนเป็น ไฟล์
  $f = fopen( 'rss.xml' , 'w' );
  fputs( $f , $data );
  fclose( $f );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 09 ก.ย. 2553 เปิดดู 12,062 ป้ายกำกับ PHPRSSXML
^