เอกสารประกอบการขอจดโดเมนนามสกุล th

การส่งเอกสารให้สำเนาเอกสารฉบับจริงเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นรูปภาพ JPG ด้วยการแสกนหรือถ่ายรูป และส่งไฟล์ที่สำเนาแล้วมาที่ admin@goragod.com

.in.th

สำหรับบุคคลทั่วไป, หน่วยงาน, หรือองค์กรต่างๆ สามารถจดทะเบียนโดเมนได้ไม่จำกัดจำนวน และ สามารถตั้งชื่อโดเมนได้อิสระตามกฏการตั้งชื่อโดเมน
เอกสารในการขอจดโดเมน ให้ส่งสำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามรายละเอียดด้านล่าง
 1. สำหรับ หน่วยงาน บริษ้ท นิติบุคคล หรือองค์กรต่างๆ
  • เอกสารแสดงการจัดตั้งองค์กร
  • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียน โดยระบุชื่อโดเมนและผู้ถือครอง
 2. สำหรับบุคคลทั่วไป
  • บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ 
  • ใบขับขี่
  • หนังสือเดินทางที่ออกโดยราชอาณาจักรไทย
  • ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)
กรณีผู้ถือครองอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องขอจดทะเบียนชื่อโดเมนในนามของผู้ปกครองและสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองได้เมื่อมีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์แล้ว

.ac.th

สำหรับสถานศึกษา ที่ได้รับประกาศรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า ให้ส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
 • หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น ให้ทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
ตัวอย่างเอกสาร

.co.th

สำหรับการพาณิชย์และธุรกิจ ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .co.th นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ กรณีที่ 1.
 1. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากชื่อองค์กร เงื่อนไข
  • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมาจากชื่อองค์กรได้
  • ชื่อองค์กร 1 ชื่อ สามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อ เท่านั้น
  เอกสารสำหรับคำขอจดโดเมน
  • นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   • หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ เอกสาร ท.ค.0401 หรือ พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • นิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสารทั้งสามฉบับ)
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
   • หนังสือรับรองที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ โดยมีใจความสำคัญระบุว่า ให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทนในการขอจดโดเมน และยินยอมให้ใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน และต้องระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจนลงในเอกสารมาด้วย
 2. จดทะเบียนชื่อโดเมนโดยพิจารณาจากเครื่องหมายการค้า เงื่อนไข
  • ชื่อโดเมนจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้าทุกตัวอักษร
  • หน่วยงานที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมน .co.th ได้ตามจำนวนของเครื่องหมายสินค้านั้น
  เอกสารสำหรับคำขอจดโดเมน
  • เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทย
   • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนและออกให้โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
  • เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย (ต้องใช้เอกสารทั้งสามฉบับ)
   • หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
   • หนังสือรับรองนิติบุคคลตัวแทนที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย
   • หนังสือรับรองที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ โดยมีใจความสำคัญระบุว่า ให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นตัวแทนในการขอจดโดเมน และยินยอมให้ใช้ชื่อนิติบุคคลต่างประเทศในการจดทะเบียนชื่อโดเมน และต้องระบุชื่อโดเมนอย่างชัดเจนลงในเอกสารมาด้วย

.go.th

สำหรับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล
 • หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนถึงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหน่วยงานต้นสังกัด (CIO : Chief Information Officer) หรือ หนังสือรับรองการใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานซึ่งออกโดย CIO ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • เอกสารคำขอจดโดเมนนามสกุล .go.th

.or.th

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น สมาคม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชนอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม
 • หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น
 • กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรนั้นได้ ให้ใช้หนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

.ml.th

สำหรับหน่วยงานทางทหาร
 • หนังสือรับรองจาก กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อนุญาตให้หน่วยงาน/องค์กรภายใต้การกำกับของ กองบัญชาการกองทัพไทย จดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ .mi.th ได้
 • เอกสาร คำขอจดโดเมนนามสกุล .mi.th

.net.th

สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
^