กฏการตั้งชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เปรียบเสมือนชื่อเล่นของเราที่ใช้เรียกกันติดปาก มากกว่าชื่อจริงนามสกุลจริง (หรือ IP Address) ดังนั้นการตั้งชื่อโดเมนก็ควรตั้งให้สั้น กระชับ และจดจำง่าย โดยทั่วไปในการตั้งชื่อโดเมนเช่น .com หรือ .net จะมีกฏการตั้งชื่อคือ
  • ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
  • ชื่อโดเมนสามารถมีเครื่องหมายยัติภังค์ “-” (เครื่องหมายขีดสั้น) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ และไม่ใช้ติดกัน 2 ตัว
  • ชื่อโดเมนต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข
  • ชื่อที่เลือกจะต้องใช้อักษรที่มาจากภาษาอังกฤษ เท่านั้น (ยกเว้นได้ระบุเป็นอย่างอื่นใน นโยบายเฉพาะเจาะจงตามประเภทชื่อโดเมน)
นอกจากนี้ สำหรับโดเมนนามสกุลท้องถิ่น เช่น .th ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นคำสงวนและคำเฉพาะ เช่น
  • ต้องไม่เป็นคําที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์
  • ต้องไม่เป็นคําที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทางด้านศาสนาและความเชื่อ
  • ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวมไปถึงการใช้คําล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
  • ต้องไม่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ
  • ต้องไม่ประกอบด้วยคําหยาบหรือคําที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคําที่มิได้เป็นคําหยาบโดยตัวเอง แต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคํา เป็นต้น
ในปัจจุบันชื่อโดเมน .com สั้นๆ (เช่น 4 ตัวอักษร) ไม่เหลือให้จดแล้ว หรือ อาจมีการขายต่อในราคาแพง ดังนั้นส่วนตัวผมว่า โดเมนนามสกุลท้องถิ่นจะหาจดในชื่อที่ต้องการได้ง่ายกว่า
^