การจัดเก็บข้อมูลลงใน localStorage ด้วย Javascript และสามารถกำหนดเวลาหมดอายุของข้อมูลได้

ตัวอย่างการใช้ localStorage จัดเก็บข้อมูลลงในบราวเซอร์ และมีการกำหนดเวลาหมดอายุของข้อมูลด้วย

ตัวอย่างนี้จะเป็นการจัดเก็บค่า true ที่ตัวแปร checked (สามารถเปลี่ยนเป็นข้อมูลอื่นๆที่ต้องการจัดเก็บได้ หรือเพิ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บได้) โดยมีการกำหนดเวลาหมดอายุไว้ 1 ชม.
// เวลาปัจจุบัน
var currentTime = new Date().getTime();

// คำนวณเวลาหมดอายุ (1 hour = 60 minutes * 60 seconds * 1000 milliseconds)
var expirationTime = currentTime + (60 * 60 * 1000);

var dataObject = {
  // ข้อมูลที่จะจัดเก็บ
  checked: true,
  // เวลาหมดอายุ
  expiresAt: expirationTime
};

// บันทึกลง localStorage ชื่อ myData
localStorage.setItem('myData', JSON.stringify(dataObject));

ส่วนนี้เป็นการอ่านค่าที่บันทึกไว้ เพื่อนำมาใช้งาน
// อ่านค่าจาก localStorage ชื่อ myData
var storedData = localStorage.getItem('myData');

// ตรวจสอบว่าอ่านค่าได้หรือไป
if (storedData) {
  // แปลงเป็น JSON
  var dataObject = JSON.parse(storedData);

  // เวลาปัจจุบัน
  var currentTime = new Date().getTime();

  // ตรวจสอบเวลาหมดอายุ
  if (currentTime < dataObject.expiresAt) {
    // ยังไม่หมดอายุ เขียนคำสั่งใช้งานค่าที่เก็บไว้ที่นี่
    var isChecked = dataObject.checked;
  } else {
    // หมดอายุแล้วลบข้อมูลออกจาก localStorage
    localStorage.removeItem('myData');
  }
}

 
^