Cent OS เวลาของ Server ไม่ตรง

เวลาของ Server ที่ผมกล่าวถึงนี่ไม่ได้ความถึงเวลาของ PHP นะครับ แต่เป็นเวลาของระบบปฏิบัติการเอง ซึ่งสามารถดูเวลาปัจจุบันของ Server ได้ด้วยคำสั้ง
date

ถ้าผลลัพท์ของเวลาที่ได้ ไม่ตรงกับเวลาปัจจุบันของประเทศไทย สามารถกำหนดได้ด้วยคำสั่ง
cd /etc
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok localtime

เพียงแค่นี้เวลาของ Server ก็จะถูกปรับ Time Zone ให้เป็น Asia/Bankok แล้ว สามารถตรวจสอบเวลาซ้ำได้ด้วย date อีกครั้งครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2557 เปิดดู 2,922 ป้ายกำกับ ServerCent OS
^