โปรแกรม import ฐานข้อมูล .sql

เพื่อแก้ปัญหาการ Import ข้อมูลจากไฟล์ .sql ไปยังฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin แล้วไม่เป็นภาษาไทย รองรับการใช้งานทั้ง PHP4 และ PHP5 ทั้ง TIS-620 และ UTF-8

การใช้งานให้สร้าง database เปล่าๆลงใน MySQL ก่อน แล้วค่อยใช้โปรแกรมนี้ทำการ Import ครับ โดยการกำหนดชื่อ database ที่สร้างให้กับโปรแกรม แล้วทำการ Browse ไฟล์ .sql ได้เลยครับ

โปรแกรมนี้สามารถทำงานกับคำสั่ง CREATE และ INSERT เท่านั้นนะครับ

<?php
    $charset = ( isset( $_POST[charset] ) ) ? $_POST[charset] : 2;
    $fileupload = $_FILES[fileupload];
    $host = ( isset( $_POST[host] ) ) ? $_POST[host] : "localhost";
    $username = ( isset( $_POST[username] ) ) ? $_POST[username] : "root";
    $password = ( isset( $_POST[password] ) ) ? $_POST[password] : "1234";
    $dbname = ( isset( $_POST[dbname] ) ) ? $_POST[dbname] : "sd_blog";
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-Transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="th-TH">
<head>
<title>MySQL database importer</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo ($charset == 2)?'UTF-8':'TIS-620';?>" />
<style type="text/css">
* {
    margin:0;
    padding:0;
    font-family:Tahoma,"MS Sans Serif";
    font-size:100%;
}
body {
    font-size:10pt;
}
table {
    margin:0 auto;
    float:none;
    margin-top:50px;
}
form {
    border:1px solid #cc6633;
    background-color:#fffbf0;
    width:500px;
    display:table;
}
p {
    margin-bottom:5px;
}
p.head {
    text-align:center;
    font-weight:bold;
    background-color:#ffcc99;
    border-bottom:1px solid #cc6633;
    padding:3px;
}
p.submit {
    background-color:#f1f1f1;
    padding:3px 0;
    margin:0;
    border-top:1px solid #cc6633;
}
input,select {
    margin-left:5px;
}
option {
    padding:1px 2px;
}
label {
    width:110px;
    text-align:right;
    float:left;
}
input#submit {
    margin-left:115px;
}
.error {
    color: red;
}
.success {
    color: green;
}
strong {
    color:#000000;
}
</style>

</head>
<body>
<?php
    if ( $fileupload[tmp_name] != '' )
    {

        //เชื่อมต่อกับ database
        $dbconnection = @mysql_connect( $host , $username , $password );
        if ( $dbconnection )
        {
            if ( $charset == 1 )
            {
                mysql_query( "SET NAMES 'tis620';" );
            };
            $db = mysql_select_db( $dbname );
        };

        if ( !$dbconnection || !$db ) //ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
        {
            echo '<p><center><strong>Error! ::</strong> <span class="error">'.mysql_error()."</span></center></p> ";
        }
        else
        {
            $f = fopen( $fileupload[tmp_name] , 'rb' );
            $data = fread( $f , filesize( $fileupload[tmp_name] ) );
            fclose( $f );

            preg_match_all( '/CREATE(.*);/Usi' , $data , $creates );
            for ( $i = 0 ; $i < count( $creates[0] ) ; $i++ )
            {
                if ( @mysql_query( $creates[0][$i] ) )
                {
                    echo '<p class="success"><strong>Execute ::</strong> '.preg_replace( array( "/ /Usi" , "/ /Usi" , "/ /Usi" ) , array( "&nbsp;" , "" , "<br />" ) , $creates[0][$i] )."</p>";
                }
                else
                {
                    echo '<div>'.preg_replace( array( "/ /Usi" , "/ /Usi" , "/ /Usi" ) , array( "&nbsp;" , "" , "<br />" ) , $creates[0][$i] ).' <p class="error"><strong>Error ::</strong> '.mysql_error()."</p></div>";
                };
            };
       
            echo "<br />";

            preg_match_all( '/INSERT(.*);/Usi' , $data , $inserts );
            for ( $i = 0 ; $i < count( $inserts[0] ) ; $i++ )
            {
                if ( @mysql_query( $inserts[0][$i] ) )
                {
                    echo '<p class="success"><strong>Execute ::</strong> '.$inserts[0][$i]."</p>";
                }
                else
                {
                    echo '<div>'.$inserts[0][$i].' <p class="error"><strong>Error ::</strong> '.mysql_error()."</p></div>";
                };
            };
        };
    };
?>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr><th>Import .sql into MySQL database</th></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="text-align:center">please! create database before import file</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="text-align:center">program by :: <a href="https://www.goragod.com">Goragod.com</a></td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>&nbsp;</td></tr>
<tr><td>
<form action="import.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p class="head">Import File</p>
<p><label for="charset">Charset :</label>
<select name="charset" id="charset">
<option value="0"<?php echo ( $charset == 0 ) ? ' selected="selected"' : ''?>>TIS-620</option>
<option value="1"<?php echo ( $charset == 1 ) ? ' selected="selected"' : ''?>>TIS-620(PHP5)</option>
<option value="2"<?php echo ( $charset == 2 ) ? ' selected="selected"' : ''?>>UTF-8</option>
</select>
</p>
<p><label for="host">Host name :</label><input type="text" name="host" id="host" size="45" value="<?php echo $host?>" /></p>
<p><label for="username">User name :</label><input type="text" name="username" id="username" size="45" value="<?php echo $username?>" /></p>
<p><label for="password">Password :</label><input type="text" name="password" id="password" size="45" value="<?php echo $password?>" /></p>
<p><label for="dbname">Database name :</label><input type="text" name="dbname" id="dbname" size="45" value="<?php echo $dbname?>" /></p>
<p><label for="fileupload">Browser :</label><input type="file" name="fileupload" id="fileupload" size="45" /></p>
<p class="submit"><input type="submit" name="submit" id="submit" class="button" value="Go." /></p>
</form>
</td></tr></table>
</body>
</html>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2551 เปิดดู 19,776 ป้ายกำกับ PHPSQL
^