โค้ดปฏิทิน PHP

เป็นเดือน ไทย และ ปี พศ. ครับ ดัดแปลงมาจากโค้ดที่ http://www.weberdev.com
<?
echo "<html>";
echo "<head>";
echo "</head>";
echo "<body bgcolor=\"#000066\" VLINK = \"#6699cc\">";
echo "<P>";
echo "<table border=\"1\" cellpadding=\"1\" style=\"border-collapse: collapse\" bordercolor=\"#6699cc\" width=\"15%\" id=\"AutoNumber1\">";
echo "<TR><TD>";
$GoToDay = $_GET['txtDay'];

if (!empty($GoToDay)) {
  $StartDate=date("m/d/y",strtotime ("$GoToDay"));
} else if (empty($StartDate)) $StartDate=date("m/d/y");
echo WriteMonth($StartDate);

function WriteMonth($StartDate)
{
  $thaimonth=array("มค.","กพ.","มีค.","เมย.","พค.","มิย.","กค.","สค.","กย.","ตค.", "พย.","ธค.");
  
  $WriteMonth="";
  $CurrentDate=date("m/1/y", strtotime ("$StartDate"));
  $setMonth=date("m",strtotime ($CurrentDate));
  $todaysDate=date("j",strtotime(date("m/d/y")));
  $mmon=date("m",strtotime ($CurrentDate));
  $myear=date("Y",strtotime ($CurrentDate));
  $noOfDays=date("t",strtotime ($CurrentDate));

  $WriteMonth.="";
  $WriteMonth.="<table border=\"0\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" width=\"150\" ><tr><td colspan=\"2\" valign=top align=\"left\">";
  $WriteMonth.="<a href=\"?txtDay=".date("m/1/y", strtotime ("$CurrentDate -1 months"))."\"><font color=\"#6699cc\"><<</font></a></td><td colspan=\"3\" align=\"center\"><a href=\"?txtDay=".date("m/1/y", strtotime ("$StartDate months"))."\"><b><font color=\"#6699cc\">".$thaimonth[date("m", strtotime ($StartDate)) - 1]." ".(date("Y",strtotime ($StartDate)) + 543);
  $WriteMonth.="</font></b> </a></td><td colspan=\"2\" valign=top align=\"right\">";
  $WriteMonth.="<a href=\"?txtDay=".date("m/1/y", strtotime ("$StartDate +1 months"))."\"><font color=\"#6699cc\">>></font></a>";

  $WriteMonth.="</td></tr><tr bgcolor=\"#6699cc\">";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">อา.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">จ.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">อ.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">พ.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">พฤ.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">ศ.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="<td align='center'><B><font color=\"#000066\">ส.</font></B></td>";
  $WriteMonth.="</tr>";

  $startMonth=date("$myear/$setMonth/01");
  $endMonth=date("$myear/$setMonth/$noOfDays");

  $WriteMonth .= "<tr>";
  for($i=1;$i<=$noOfDays;$i++) {
    $coolmonth=date("$setMonth/$i/$myear");
    $TBD=date("j",strtotime ($coolmonth));
    $BD=date("j",strtotime ($coolmonth));
    $BDay=date("D",strtotime ($coolmonth));
    if ($todaysDate==$TBD) {
      $BD= "<B><font color=\"#FFFFFF\">$TBD</font></B>";
    }
    $BD = "<td align=\"center\" bgcolor = \"#6699cc\"><font color=\"#000066\">$BD</font></td>";

    switch($BDay){
    case 'Sun':
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Mon':
      if ($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Tue':
      if($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td><td> </td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Wed':
      if($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td><td> </td><td> </td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Thu':
      if($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td><td> </td><td> </td><td> </td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Fri':
      if($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      break;
    case 'Sat':
      if($TBD==1) $WriteMonth .= "<td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>;</td>";
      $WriteMonth .= "$BD";
      $WriteMonth .="</tr><tr>";
      break;
    }
  }
  $WriteMonth .="</table>";
  return $WriteMonth;
}
echo "</TD></TR>";
echo "</TABLE>";
echo "<BR>";
echo "</body>";
echo "</html>";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 มี.ค. 2551 เปิดดู 41,924 ป้ายกำกับ PHP
^