เร่งความเร็วโค้ด PHP (PHP Bench Mark)

การเร่งความเร็วโค้ด PHP (PHP Bench Mark) เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เว็บของเราเร็วขึ้นได้ ในงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ PHP อาจมีหลายฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน ซึ่งฟังก์ชั่นที่แตกต่างกันของ PHP ย่อมมีขีดความสามารถแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกฟังก์ชั่นที่ดี ตลอดจนการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆอย่างถูกต้องย่อมทำให้เว็บของเราเร็วขึ้นได้
 • for และ while 2 คำสั่งนี้ใช้สำหรับการวนลูป ซึ่ง while จะเร็วกว่า for ครับ
 • echo และ print ใช้ echo แทน print ได้เลยครับ เพราะมันทำงานอย่างเดียวกัน แต่ echo เร็วกว่า เห็นๆ
 • empty และ isset ทั้ง 2 ฟังก์ชั่นนี้ใช้ทดสอบตัวแปรเช่นกัน แต่ทำกลับกัน ซึ่ง empty จะเร็วกว่า isset ครับ แต่ !isset ไม่ได้เร็วกว่า empty นะครับ
 • while(list($key) = each($aHash)) เร็วกว่า foreach($aHash as $key)
 • if เร็วกว่า case เนื่องจาก if เป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดนั่นเอง
 • ' (single quote) และ " (double quote) อันแรกจะเร็วกว่าเล็กน้อย เนื่องจากมันไม่ต้องตรวจหาตัวแปรภายในข้อความ
 • count และ sizeof ใช้สำหรับนับจำนวนแอเรย์ ซึ่ง sizeof จะเร็วกว่า count เล็กน้อย ครับ
 • เราไม่ควรใช้ count ภายใน loop for ครับ เนื่องจากจะทำให้ PHP คำนวณขนาดของตัวแปรทุกครั้ง ซึ่งจะนานกว่าการอ่านจำนวนของตัวแปร เตรียมไว้ก่อนส่งเข้า for
<?php
   // fast
   $size = count($x);
   for ($i = 0 ; $i < $size; $i++) {
   }

   // slow
   for ($i = 0; $i < count($x); $i++) {
   }
?>
 • require และ include  require จะเร็วกว่าเล็กน้อยครับ
 • include_once และ include (ระหว่างที่มี once กับไม่มี) ที่มี once จะเร็วกว่าครับ
 • การทดสอบไฟล์ว่ามีอยู่หรือไม่ก่อนการ include เร็วกว่าการใช้ @ ปิดการแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อไม่พบไฟล์ (และหากพบไฟล์ก็ยังเร็วกว่าอยู่ดี)
<?php
   // fast
   if(is_file('inc.php')) {
      include('inc.php');
   }

   // slow
    @include('inc.php');
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 12 พ.ย. 2553 เปิดดู 11,518 ป้ายกำกับ PHP
^