สร้างไฟล์ PDF ด้วย PHP

  มีคนถามกันพอสมควรสำหรับการสร้าง PDF ไฟล์ หรือการแสดง PDF บนเว็บ โดยการดึงจากฐานข้อมูล ผมได้โค้ดนี้มาจาก http://www.thai-programmer.com/?DPage=25 ครับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นั่น

Font ภาษาไทย
  Font ภาษาไทยมีอยู่หลาย Font และ คุณสมบัติที่มีของ Font ได้แก่ ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง ซึ่งมี 4 คุณสมบัติ สำหรับ บาง Font นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง 4 อย่าง ดังนั้น Font แต่ละตัว มีคุณสมบัติดังนี้ครับ

  CordiaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  AngsanaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  Tahoma มี ตัวปกติ ตัวหนา
  BrowalliaNew มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  KoHmu มี ตัวปกติ
  KoHmu2 มี ตัวปกติ
  KoHmu3 มี ตัวปกติ
  MicrosoftSansSerif มี ตัวปกติ
  PLE_Cara มี ตัวปกติ
  PLE_Care มี ตัวปกติ ตัวหนา
  PLE_Joy มี ตัวปกติ
  PLE_Tom มี ตัวปกติ ตัวหนา
  PLE_TomOutline มี ตัวปกติ
  PLE_TomWide มี ตัวปกติ
  DilleniaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  EucrosiaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  FreesiaUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  IrisUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  JasmineUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง
  KodchiangUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอีย
  LilyUPC มี ตัวปกติ ตัวหนา ตัวเอียง ตัวหนาเอียง

ตัวอย่างการกำหนด Font
  $pdf->SetFont('LilyUPC','',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวปกติ ขนาด 16
  $pdf->SetFont('LilyUPC','B',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวหนา ขนาด 16
  $pdf->SetFont('LilyUPC','I',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวเอียง ขนาด 16
  $pdf->SetFont('LilyUPC','IB',16); //เป็นการกำหนด Font LilyUPC ตัวหนาเอียง ขนาด 16

ส่วนการให้ output สามารถกำหนดได้หลายแบบครับ เช่น
  $pdf->Output(); //เป็นการกำหนดให้แสดง PDF บนบราวเซอร์ได้เลย (หรือกำหนด flag เป็น 'I')
  $pdf->Output('test.pdf','F'); //เป็นการกำหนดให้บันทึกเป็นไฟล์เก็บไว้บน server ในชื่อ test.pdf (กำหนด flag เป็น 'F')
  $pdf->Output('test.pdf','D'); //เป็นการกำหนดเพื่อดาวน์โหลดครับ (กำหนด flag เป็น 'D')
  echo $pdf->Output('','S'); //เป็นการกำหนดเพื่อคืนค่าเป็น string ครับ (บน IE สามารถแสดงเป็น PDF เลยได้ครับ)

rar (877)
ขอขอบคุณ http://www.thai-programmer.com ครับสำหรับโค้ดนี้

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 28,333 ป้ายกำกับ PHPPDF
^