ฟังก์ชั่นตัดข้อความ HTML ตามความยาวที่กำหนด (UTF-8)

ฟังก์ชั่นตัดสตริงค์ สามารถตัดข้อความใน tag HTML ได้โดยไม่นับความยาวของข้อความส่วนที่เป็น tag สามารถให้ผลลัพท์ได้ทั้ง ข้อความธรรมดา และ ข้อความ HTML

ฟังก์ชั่นนี้ใช้งานกับ UTF-8 เท่านั้น

/*
* ฟังก์ชั่นตัดข้อความ HTML ตามความยาวที่กำหนด (UTF-8)
* @param string  $text ข้อความ (HTML)
* @param integer $length ความยาวของข้อความที่ต้องการ ( รวม ข้อความต่อท้าย $ending )
* @param string  $ending ข้อความที่จะนำไปเชื่อมต่อที่จุดสุดท้ายของข้อความที่ถูกตัด
* @param boolean $exact กำหนดให้ตัดข้อความ tag หรือไม่ (true=ตัด tag,false ตัดเป็นข้อความธรรมดา)
* @param boolean $considerHtml กำหนดให้คืนค่าข้อความภายใน tag หรือไม่ (true=คืน)
* @return string คืนค่าข้อความที่ถูกตัดแ้ล้ว
*/

function truncate( $text , $length = 100 , $ending = '...' , $exact = true , $considerHtml = true )
{
    if ( $considerHtml )
    {
        // if the plain text is shorter than the maximum length, return the whole text
        if ( strlen_utf8 ( preg_replace( '/<.*?>/u' , '' , $text ) ) <= $length )
        {
            return $text;
        };
  
        // splits all html-tags to scanable lines
        preg_match_all( '/(<.+?>)?([^<>]*)/su' , $text , $lines , PREG_SET_ORDER );
  
        $total_length = strlen_utf8( $ending );
        $open_tags = array();
        $truncate = '';
  
        foreach ( $lines as $line_matchings )
        {
            // if there is any html-tag in this line, handle it and add it (uncounted) to the output
            if ( !empty( $line_matchings[1] ) )
            {
                // if it's an "empty element" with or without xhtml-conform closing slash (f.e. <br/>)
                if ( preg_match( '/^<(\s*.+?\/\s*|\s*(img|br|input|hr|area|base|basefont|col|frame|isindex|link|meta|param)(\s.+?)?)>$/isu' , $line_matchings[1] ) )
                {
                    // do nothing
                }
                // if tag is a closing tag (f.e. </b>)
                else if ( preg_match('/^<\s*\/([^\s]+?)\s*>$/us', $line_matchings[1] , $tag_matchings) )
                {
                    // delete tag from $open_tags list
                    $pos = array_search( $tag_matchings[1] , $open_tags );
                    if ( $pos !== false )
                    {
                        unset( $open_tags[$pos] );
                    }
                }
                // if tag is an opening tag (f.e. <b>)
                else if ( preg_match( '/^<\s*([^\s>!]+).*?>$/su' , $line_matchings[1] , $tag_matchings ) )
                {
                    // add tag to the beginning of $open_tags list
                    array_unshift( $open_tags , strtolower( $tag_matchings[1] ) );
                }
                // add html-tag to $truncate'd text
                $truncate .= $line_matchings[1];
            }
  
            // calculate the length of the plain text part of the line; handle entities as one character
            $content_length = strlen_utf8( preg_replace( '/&[0-9a-z]{2,8};|&#[0-9]{1,7};|&#x[0-9a-f]{1,6};/ui' , ' ' , $line_matchings[2] ) );
            if ( $total_length + $content_length > $length )
            {
                // the number of characters which are left
                $left = $length - $total_length;
                $entities_length = 0;
                // search for html entities
                if ( preg_match_all( '/&[0-9a-z]{2,8};|&#[0-9]{1,7};|&#x[0-9a-f]{1,6};/iu' , $line_matchings[2] , $entities , PREG_OFFSET_CAPTURE ) )
                {
                    // calculate the real length of all entities in the legal range
                    foreach ( $entities[0] as $entity )
                    {
                        if ( $entity[1] + 1 - $entities_length <= $left )
                        {
                            $left--;
                            $entities_length += strlen_utf8( $entity[0] );
                        }
                        else
                        {
                            // no more characters left
                            break;
                        }
                    }
                }
                $truncate .= substr_utf8( $line_matchings[2] , 0 , $left + $entities_length );
                // maximum lenght is reached, so get off the loop
                break;
            }
            else
            {
                $truncate .= $line_matchings[2];
                $total_length += $content_length;
            }
  
            // if the maximum length is reached, get off the loop
            if( $total_length >= $length)
            {
                break;
            }
        }
    }
    else
    {
        if ( strlen_utf8( $text ) <= $length)
        {
            return $text;
        }
        else
        {
            $truncate = substr_utf8( $text , 0 , $length - strlen_utf8( $ending ) );
        }
    }
  
    // if the words shouldn't be cut in the middle...
    if ( !$exact )
    {
        // ...search the last occurance of a space...
        $spacepos = strrpos( $truncate , ' ' );
        if ( isset( $spacepos ) )
        {
            // ...and cut the text in this position
            $truncate = substr_utf8( $truncate , 0 , $spacepos );
        }
    }
  
    // add the defined ending to the text
    $truncate .= $ending;
  
    if( $considerHtml )
    {
        // close all unclosed html-tags
        foreach ( $open_tags as $tag )
        {
            $truncate .= '</' . $tag . '>';
        }
    }
  
    return $truncate;
};

ตัวอย่าง :
<?php
  echo truncate( 'ทดสอบ <a href="https://www.goragod.com">goragod.com</a> ทดสอบ' , 10  );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2551 เปิดดู 9,589 ป้ายกำกับ PHP
^