A-AA+then

ฟังก์ชั่น number_format สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงตัวเลข เช่น เติม , (comma) ในหลักพัน หรือตัด ทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่ง สำหรับการแสดงจำนวนเงินเป็นต้น

ฟังก์ชั่น จะคืนค่าในรูปข้อความ

number_format ( ตัวเลข[, หลักทศนิยม[, เครื่องหมายทศนิยม, เครื่องหมายหลักพัน]] )
ตัวอย่าง

<?
  $number = 123456789.2501;
  echo number_format( $number )."<br />";//123,456,789
  echo number_format( $number , 2 )."<br />";//123,456,789.25
  echo number_format( $number , 2 , '%' , '#' )."<br />";//123#456#789%25
?>

PHP

Relate

^