A-AA+then

แทรกโค้ดในส่วนหัวของ page ที่ต้องการป้องกันให้เรียกมาจากเพจของเราท่านั้น

<?
 //อ่าน referer ว่ามาจาก URL อะไร
  $referer=$_SERVER[HTTP_REFERER];
 //URL ของไซต์นี้
  $host=$_SERVER[HTTP_HOST];

 //ตรวจสอบว่า referer มาจาก URL นี้หรือไม่ ถ้าไม่จะไปหน้า Index ก่อน
  if (!eregi($host, $referer)) echo "<META HTTP-EQUIV=refresh CONTENT=\"0; URL=index.php\">";

 //ถ้าใช่ทำงานต่อ
?>

PHP

Relate

^