ดาวน์โหลด แบบ goragod.com

หน้าดาวน์โหลดแบบที่เห็นบนเว็บนี้ครับ

<?
  //อ่านไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด
  include("config/config.php"); //ฟังก์ชั่น
  include("config/tdb.class.php"); //เรียกใช้ คลาส text database
  include("config/function.php"); //ฟังก์ชั่น
  
  $db=new tdb($config[data], "db.tdb"); //เปิดฐานข้อมูล
  $db->get(webboard, $config); //โหลด config

  $category=$_GET["category];
  $id=$_GET["id];

  //อ่าน record ที่กำหนดมา
  $record=$db->getRec($category, $id);
  
  $file=$record[wb_picture];
  $wb_picture="$config[data]imagefiles/$file"; //ไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด
  //จบ อ่านไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด
  
  $admin_email="<img src=images/mail.gif alt=webmaster align=absmiddle border=0> ";
  if (!$config[mailserver]=="1") $admin_email.="<a href=mailto:goragod@yahoo.com>เว็บมาสเตอร์</a>";
  else $admin_email.="<a href=\"javascript:popupwindow('mail/mail.php?source=webboard&to=goragod@yahoo.com', 'email', 550, 370)\">เว็บมาสเตอร์</a>";
?>
<html>
<head>
<title>g-O-r-a-g-o-d.com [ดาวน์โหลด]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-874">
<link href=style.css rel=stylesheet type=text/css>
<script language=JavaScript SRC=config/function.js></script>
<body background="images/f_bkg.jpg">
<table id=maintable border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center width=100% height=100%><tr><td align=center>
<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 align=center><tr><td align=center>
<?
  echo "คอยสักครู่ ถ้าการดาวน์โหลดไม่เริ่มต้นคลิก <a href=$wb_picture>ที่นี่</a> ";
  echo "<br /> <br />ขอบคุณสำหรับการ ดาวน์โหลด โปรดบอกคำแนะนำหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ";
  echo "<br /><br />$admin_email<br /><br /> ";

  //บันทึกจำนวนการดาวน์โหลดลงไฟล์
  $count=1;
  $downloads=file("download.dat"); //อ่านข้อมูลจากไฟล์ลงบน array (เป็นบรรทัด)
  $f=fopen ("download.dat", "w"); //เปิดไฟล์เพื่อเขียน
  for ($i=0; $i<count($downloads); $i++) {
    $data=explode("|", trim($downloads[$i]));
    if ($data[0]==$file) {
      $count=$data[1];
      $count++;
    } else fwrite($f, "$data[0]|$data[1] ");
  }
  fwrite($f, "$file|$count ");
  fclose($f);
  //จบ บันทึกจำนวนการดาวน์โหลดลงไฟล์

  
  //แสดงผล จำนวนการดาวน์โหลด
  echo "<table border=0 cellspacing=2 cellpadding=2 align=center> ";
  echo "<tr> ";
  echo "<td align=center bgcolor=#5083F9><font color=white size=1>จำนวนการดาวน์โหลด</font></td> ";
  echo "<td align=center bgcolor=#D5D8F9><font size=1>".substr("0000$count", -4)."</font></td> ";
  echo "</tr> ";
  echo "</table> ";
  
  echo "<br /><br /><br />[ <a href=javascript:window.close()>ปิดหน้านี้</a> ] ";
?>
</td></tr></table>
<!--ดาวน์โหลด ภายใน 2 วินาที-->
<META HTTP-EQUIV=refresh CONTENT="2; URL=<?=$wb_picture?>">
<!--ปิดหน้านี้ ภายใน 10 วินาที-->
<script language=JavaScript>
setTimeout('CloseThisWindow()', 10000)

function CloseThisWindow() {
  window.close()
}
</script>

</td></tr></table>
</body>
</html>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,954 ป้ายกำกับ PHP
^