ความแตกต่างระหว่าง isset(), empty() และ is_null()

ฟังก์ชั่น isset(), empty() และ is_null() ใช้สำหรับทดสอบตัวแปรด้วยกันทั้ง 3 ตัว โดยแต่ละฟังก์ชั่น มีข้อแตกต่างกันกันเล็กน้อยในผลลัพท์ ดังตาราง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ค่าของตัวแปร $varisset($var)empty($var)is_null($var)
$var = “” (ว่างเปล่า)truetrue
$var = ” ” (เคาะ spacebar 1 ที)true
$var = FALSEtruetrue
$var = TRUEtrue
$var = array() (ไม่มีสมาชิก)truetrue
$var = array(1, 2, 3) (มีสมาชิก)true
$var = NULLtruetrue
$var = “0” (ข้อความ 0)truetrue
$var = 0 (ตัวเลข 0)truetrue
$var = 0.0 (ตัวเลข 0 มีจุดทศนิยม)truetrue
var $var; (ประกาศตัวแปรเฉยๆโดยไม่ระบุค่า)truetrue
$var = “\0” (byte 0)true
หมายเหตุ ช่องว่างในตารางหมายถึงให้ผลลัพ์เป็น เท็จ(false) นะครับ

เวลานำไปใช้งานให้เลือกให้เหมาะสมนะครับ
ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2558 เปิดดู 2,702 ป้ายกำกับ PHP

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^