ความแตกต่างระหว่าง isset(), empty() และ is_null()

ฟังก์ชั่น isset(), empty() และ is_null() ใช้สำหรับทดสอบตัวแปรด้วยกันทั้ง 3 ตัว โดยแต่ละฟังก์ชั่น มีข้อแตกต่างกันกันเล็กน้อยในผลลัพท์ ดังตาราง
 
ค่าของตัวแปร $var isset($var) empty($var) is_null($var)
$var = “” (ว่างเปล่า) true true
$var = ” ” (เคาะ spacebar 1 ที) true
$var = FALSE true true
$var = TRUE true
$var = array() (ไม่มีสมาชิก) true true
$var = array(1, 2, 3) (มีสมาชิก) true
$var = NULL true true
$var = “0” (ข้อความ 0) true true
$var = 0 (ตัวเลข 0) true true
$var = 0.0 (ตัวเลข 0 มีจุดทศนิยม) true true
var $var; (ประกาศตัวแปรเฉยๆโดยไม่ระบุค่า) true true
$var = “\0” (byte 0) true
หมายเหตุ ช่องว่างในตารางหมายถึงให้ผลลัพ์เป็น เท็จ(false) นะครับ

เวลานำไปใช้งานให้เลือกให้เหมาะสมนะครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 25 ม.ค. 2558 เปิดดู 8,853 ป้ายกำกับ PHP
^