การแทรก BBCode เช่น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ตัวอักษร

BBCode ตัวหนา ตัวเอียง สี หรือ ตัวอักษร

<?
  $bbcodes='b|i|u|font'; //ตัวอักษร BBCode
  $temp = preg_replace("/\[($bbcodes)\]/", "<\\1>", $temp); //ไม่มี property
  $temp = preg_replace("/\[($bbcodes)\s(.*?)\]/", "<\\1 \\2>", $temp); //มี property มา
  $temp = preg_replace("/\[\/($bbcodes)\]/", "</\\1>", $temp);
?>

ตัวอย่าง

ตัวหนา
[font color="blue"]Font[/font]

Writer Goragod Posted 05 Jun 2009 Views 6,136 Tags PHP

Related

^