การส่งเมล์เป็นแบบ HTML

การส่งอีเมล์ในรูป HTML ซึ่งสามารถกำหนด สีพื้น แบบอักษร แสดงตาราง เหมือนเพจ เพจหนึ่งได้ ด้วยคำสั่ง mail() ของ PHP


// ฟังก์ชั่นการส่งเมล์ แบบ HTML
function sendMail($mailto, $mailform, $subject , $message) {
  // html+style
  $msg = '<html><style type="text/css">';
  $msg .= ' body{font-size:8pt;font-family:Tahoma;color:#666666;}';
  $msg .= ' a:link{color:maroon;text-decoration: none;}';
  $msg .= ' a:visited{color:maroon;text-decoration: none;}';
  $msg .= ' a:hover{color:#526AF9;text-decoration: none;}';
  $msg .= "</style>
<body>$message</body></html>";
  
  // header เพื่อบอกว่าเป็นการส่งแบบ HTML
  $head = "MIME-Version: 1.0\n";
  $head .= "Content-type: text/html; charset=TIS-620\n";
  $head .= "From: $mailform\n";
  $head .= "Reply-to: $mailform\n";
  $head .= "X-Priority: 3\n";
  $head .= "X-Mailer: PHP mailer\n";

  // ส่งอีเมล ด้วย PHP
  return mail($mailto , $subject , $msg , $head);
}
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 07 มิ.ย. 2552 เปิดดู 16,245 ป้ายกำกับ PHPEmail
^