การ import ฐานข้อมูล

การนำเข้าข้อมูล ที่ backup ไว้ ด้วย phpMyAdmin (ไฟล์ .sql)

<?
  //ชื่อตารางที่ต้องการ
  $table="exam3";
    
  $fileupload=$_FILES["fileupload];

  if (isset($fileupload)) {
    //ค่ากำหนดของ ฐานข้อมูล
    $host="localhost";
    $username="root";
    $password="";
    $dbname="mydb";
    
    //ไดเรคทอรี่ที่เก็บไฟล์ที่ส่งออก ต้องมี / ปิดท้าย
    //และต้องปรับ chmod ให้เป็น 777 ด้วย
    $url=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/tmp/";
    
    //upload file
    //ลบไฟล์เดิมทิ้ง (ถ้ามี)
    if (file_exists("$url$table.sql")) unlink("$url$table.sql");
    copy($fileupload[tmp_name], "$url$table.sql");

    //เชื่อมต่อกับ MySQL
    $connect= mysql_connect($host, $username, $password) or die("ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้");
    $db=mysql_select_db($dbname) or die("ฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง");

    $sql="LOAD DATA INFILE '$url$table.sql' REPLACE INTO TABLE $table";
    $query=mysql_query($sql) or die("ไม่สามารถนำเข้าฐานข้อมูลได้");

    //ยกเลิกการติดต่อกับฐานข้อมูล
    mysql_close($connect);
  
    echo "นำเข้าข้อมูลเรียบร้อย";
  } else {
    echo "<form method='post' action='' enctype=multipart/form-data> ";
    echo "เลือกไฟล์ *.sql สำหรับฐานข้อมูล $table<br /> ";
    echo "<input type=\"file\" name=\"fileupload\" size=40><br /> ";
    echo "<input type=submit name=submit value=Import> ";
    echo "</form>";
  }
?>

บน server ต้องมี ไดเร็คทอรี่ tmp/ อยู่บน root ด้วย และ ปรับ chmod ไดเร็คทอรี่ tmp/ ให้เป็น 777 ด้วย
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 8,157 ป้ายกำกับ PHPSQL
^