อยากทราบวิธีการดึงค่าจาก list box ออกมาอะค่ะ

คือมีไฟล์ untitle6.php <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd</a>"> <html xmlns="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> <title>Untitled Document</title> </head> <body bgcolor="#F0FFF0"> <?      $val=$_GET['value'];  echo"$val"; ?> <input type="text" name="nn1" value="<?=$val?>" /> <?          echo "<form name=sel>
";      echo "หมวดเงิน : <font id=budget><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";           echo "ประเภทเงิน : <font id=budgetsup><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";   echo "<br>";    echo "<br>";    echo "$id";           echo "ประเภทครุภัณฑ์ : <font id=tparcel><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";      echo "ชนิดครุภัณฑ์ : <font id=kparcel><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";    echo "<br>";    echo "<br>";       echo "รูปแบบการจ่ายเงิน : <font id=typepay><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";    echo "<br>";     echo "<br>";       echo "บริษัท : <font id=company><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";    echo "<br>";     echo "<br>";          echo "ผู้เบิก : <font id=personal><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";    echo "<br>";     echo "<br>";       echo "หน่วยงานหลัก : <font id=uncsfac><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";          echo "หน่วยงานย่อย : <font id=department><select>
";      echo "<option value='0'>========================</option>
" ;      echo "</select></font>
";    echo "<br>";    echo "<br>";     ?> <script language=Javascript> function Inint_AJAX() {    try { return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");  } catch(e) {} //IE    try { return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); } catch(e) {} //IE    try { return new XMLHttpRequest();          } catch(e) {} //Native Javascript    alert("XMLHttpRequest not supported");    return null; }; function dochange(src, val) {      var req = Inint_AJAX();      req.onreadystatechange = function () {           if (req.readyState==4) {                if (req.status==200) {                     document.getElementById(src).innerHTML=req.responseText; //รับค่ากลับมา                }           }      };      req.open("GET", "Untitled7.php?data="+src+"&val="+val); //สร้าง connection      req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=tis-620"); // set Header      req.send(null); //ส่งค่า } window.onLoad=dochange('budget', -1);     </script> </body> </html>   //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แล้วก็มีไฟล์ untitle7.php <?    $data=$_GET['data'];      $val=$_GET['val']; error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE); $dbhost = "localhost";    $dbname = "comcenter";   $dbuser = "root";  $dbpass = ""; mysql_connect($dbserver,$dbuser ,$dbpass) or die("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้"); mysql_query("set NAMES tis620 "); mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");           if ($data=='budget') {           echo "<select name='budget' onChange=\"dochange('budgetsup', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกหมวดเงิน ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  budget_id,budget_name  from budget  where budget_name=budget_name order by  budget_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }      else if ($data=='budgetsup') {           echo "<select name='budgetsup' onChange=\"dochange('tparcel', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกประเภทเงิน ------------</option>
";           $val2=$val;                                      $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT budsup_id,budgetsup_name,budget_id FROM budgetsuptype  WHERE  budget_id ='$val2'  ORDER BY budsup_id ");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                      echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }      else  if ($data=='tparcel') {           echo "<select name='tparcel' onChange=\"dochange('kparcel', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกประเภทครุภัณฑ์ ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  tparcel_id,tparcel_name  from type_parcel  order by  tparcel_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }       else if ($data=='kparcel') {           echo "<select  name='kparcel' onChange=\"dochange('typepay', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกชนิดครุภัณฑ์ ----------</option>
";           $val3=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT kparcel_id,kparcel_name FROM kind_parcel  WHERE tparcel_id  ='$val3' ORDER BY kparcel_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){            echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }    else if ($data=='typepay') {           echo "<select  name='kparcel' onChange=\"dochange('company', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกรูปแบบการจ่ายเงิน ----------</option>
";           $val3=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT tp_id,tp_name FROM typepay  ORDER BY  tp_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){            echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }     else if ($data=='company') {           echo "<select name='compan' onChange=\"dochange('personal', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกบริษัท ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  com_id,com_name  from company  order by  com_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }     }     else if ($data=='personal') {           echo "<select name='personal' onChange=\"dochange('uncsfac', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกบุคคล ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  per_id,per_name  from personal  order by  per_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }     }     else  if ($data=='uncsfac') {           echo "<select name='uncsfac' onChange=\"dochange('department', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกหน่วยงาน ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  uncsfac_id,uncsfac_name  from uncsfac  order by  uncsfac_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }        else if ($data=='department') {           echo "<select  name='department' >
";           echo "<option value='0'>======== เลือกหน่วยงานย่อย ========</option>
";           $val4=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT department_id,department_name FROM department  WHERE uncsfac_id  ='$val4' ORDER BY department_id");           while(list($id, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id\" >$name</option>
" ;           }      }      echo "</select>
";  ?> //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- แล้วก็มีฐานข้อมูล CREATE TABLE uncsfac (        uncsfac_id           INTEGER NOT NULL,        uncsfac_name         VARCHAR(500) NULL,        PRIMARY KEY (uncsfac_id) ); CREATE TABLE department (        department_id        INTEGER NOT NULL,        department_name      VARCHAR(500) NULL,        uncsfac_id           INTEGER NULL,        PRIMARY KEY (department_id),        FOREIGN KEY (uncsfac_id)                              REFERENCES uncsfac ); CREATE TABLE personal (        per_id               INTEGER NOT NULL,        per_name             VARCHAR(250) NULL,        department_id        INTEGER NULL,        uncsfac_id           INTEGER NULL,        PRIMARY KEY (per_id),        FOREIGN KEY (uncsfac_id)                              REFERENCES uncsfac,        FOREIGN KEY (department_id)                              REFERENCES department,      ); CREATE TABLE company (        com_id               INTEGER NOT NULL,        com_name             VARCHAR(500) NULL,        com_no               VARCHAR(100) NULL,        com_address          VARCHAR(500) NULL,        PRIMARY KEY (com_id) ); CREATE TABLE budget (        budget_id            INTEGER NOT NULL,        budget_code          VARCHAR(60) NULL,        budget_name          VARCHAR(50) NULL,        budget_namesort      VARCHAR(50) NULL,        PRIMARY KEY (budget_id) ); CREATE TABLE budgetsuptype (        budsup_id            INTEGER NOT NULL,        budget_id            INTEGER NOT NULL,        budgetsup_code       VARCHAR(60) NULL,        budgetsup_name       VARCHAR(500) NULL,        budgetsup_namesort   VARCHAR(50) NULL,        PRIMARY KEY (budsup_id, budget_id),        FOREIGN KEY (budget_id)                              REFERENCES budget ); CREATE TABLE typepay (        tp_id                INTEGER NOT NULL,        tp_code              VARCHAR(60) NULL,        tp_name              VARCHAR(500) NULL,        PRIMARY KEY (tp_id) ); CREATE TABLE type_parcel (        tparcel_id           INTEGER NOT NULL,        tparcel_code         VARCHAR(60) NULL,        tparcel_name         VARCHAR(500) NULL,        PRIMARY KEY (tparcel_id) ); CREATE TABLE kind_parcel (        kparcel_id           INTEGER NOT NULL,        tparcel_id           INTEGER NOT NULL,        kparcel_code         VARCHAR(60) NULL,        kparcel_name         VARCHAR(500) NULL,        devalue              FLOAT NULL,        useful_life          FLOAT NULL,        next_number          INTEGER NULL,        PRIMARY KEY (kparcel_id, tparcel_id),        FOREIGN KEY (tparcel_id)                              REFERENCES type_parcel ); //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- คืออยากเอาค่าให้มันแสดงใน  input type="text"  อะค่ะ แต่ไม่รู้วิธีที่จะส่งค่ากลับมายังหน้า untitle6.php อะค่ะ คือเพิ่งกำลังเริ่มต้นเรื่อง Ajax ด้วยเลยยังงงอยู่  ใครช่วยได้ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่า  
21 ต.ค. 2551 4 7,710

<p>ต้องส่งค่าที่เลือกไว้กลับมาแสดงผลด้วยครับโดยอาจส่งกลับมาในรูปใดก็ได้ เช่น text JSON หรือ XML ยกตัวอย่างการส่งแบบ text นะครับ</p> <p>ข้อมูลที่ได้จาก หน้า untitle7.php</p> <p><span style="color: #cc99ff">ข้อมูลของ listbox ปกติ</span><span style="color: #ff0000">|</span><span style="color: #339966">data1</span><span style="color: #ff0000">|</span><span style="color: #339966">data2</span><span style="color: #ff0000">|</span><span style="color: #339966">data3</span><span style="color: #ff0000">|</span>.....</p> <p>เป็นการส่งข้อมูลกลับมาหลายๆข้อมูลโดยใช้ตัวคั่น <span style="color: #ff0000">| </span>ซีงอาจเป็นตัวอะไรก็ได้ครับ ที่เราจะไม่ใช้ตัวอักษรนี้ในข้อมูล</p> <p>เมื่อรับค่ามาได้</p> <p>var data = req.responseText; var data = data.split( '|' ); alert(data[0]); // <span style="color: #cc99ff">ข้อมูลของ listbox ปกติ</span> alert(data[1]); // <span style="color: #339966">data1 </span>alert(data[2]); // <span style="color: #339966">data2</span></p> <p>  </p> <p> </p>
#1

ขอบคุณมากๆ คะ 

#2

<p>ขอไปแบบช้าๆนะคะ  แบบนี้ถูกมั้ยคะ  untitle7.php</p> <p> </p> <p><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "<a href="http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd</a>"> <html xmlns="<a href="http://www.w3.org/1999/xhtml">http://www.w3.org/1999/xhtml</a>"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" /> <title>Untitled Document</title> </head></p> <p><body> </body> </html>  <script language=Javascript> function sendpost(value) {   var req = Inint_AJAX(); //สร้าง Object   req.open('POST', 'untitle6.php', true); //กำหนด สถานะการทำงานของ AJAX แบบ POST   req.onreadystatechange = function() { //เหตุการณ์เมื่อมีการตอบกลับ     if (req.readyState==4) {       if (req.status==200) { //ได้รับการตอบกลับเรียบร้อย         var data=req.responseText; //ข้อความที่ได้มาจากการทำงานของ test3.php         document.getElementById("content").innerHTML="ข้อความที่ตอบกลับจาก server โดยการส่งแบบ POST คือ "+data; //แสดงผล       }     }   };   req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); //Header ที่ส่งไป   req.send("value="+encodeURIComponent(value)); //ทำการส่งข้อมูลผ่านคำสั่ง SEND }; </script> <?      $data=$_GET['data'];      $val=$_GET['val'];  header("content-type: application/x-javascript; charset=tis-620");   echo "    $data  /  $val ";        //ค่ากำหนดของ ฐานข้อมูล require("call.inc.php");           if ($data=='budget') {           echo "<select name='budget' onChange=\"dochange('budgetsup', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกหมวดเงิน ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  budget_id,budget_name  from budget  where budget_name=budget_name order by  budget_id");           while(list($id1, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id1\" >$name</option>
" ;           }      }      else if ($data=='budgetsup') {           echo "<select name='budgetsup' onChange=\"dochange('tparcel', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกประเภทเงิน ------------</option>
";           $val2=$val;                                      $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT budsup_id,budgetsup_name,budget_id FROM budgetsuptype  WHERE  budget_id ='$val2'  ORDER BY budsup_id ");           while(list($id2, $name)=mysql_fetch_array($result)){                      echo "<option value=\"$id2\" >$name</option>
" ;           }      }      else  if ($data=='tparcel') {           echo "<select name='tparcel' onChange=\"dochange('kparcel', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกประเภทครุภัณฑ์ ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  tparcel_id,tparcel_name  from type_parcel  order by  tparcel_id");           while(list($id3, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id3\" >$name</option>
" ;           }      }       else if ($data=='kparcel') {           echo "<select  name='kparcel' onChange=\"dochange('typepay', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกชนิดครุภัณฑ์ ----------</option>
";           $val3=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT kparcel_id,kparcel_name FROM kind_parcel  WHERE tparcel_id  ='$val3' ORDER BY kparcel_id");           while(list($id4, $name)=mysql_fetch_array($result)){            echo "<option value=\"$id4\" >$name</option>
" ;           }      }    else if ($data=='typepay') {           echo "<select  name='kparcel' onChange=\"dochange('company', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกรูปแบบการจ่ายเงิน ----------</option>
";           $val3=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT tp_id,tp_name FROM typepay  ORDER BY  tp_id");           while(list($id5, $name)=mysql_fetch_array($result)){            echo "<option value=\"$id5\" >$name</option>
" ;           }      }     else if ($data=='company') {           echo "<select name='company' onChange=\"dochange('personal', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกบริษัท ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  com_id,com_name  from company  order by  com_id");           while(list($id6, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id6\" >$name</option>
" ;           }     }     else if ($data=='personal') {           echo "<select name='personal' onChange=\"dochange('uncsfac', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกบุคคล ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  per_id,per_name  from personal  order by  per_id");           while(list($id7, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id7\" >$name</option>
" ;           }     }     else  if ($data=='uncsfac') {           echo "<select name='uncsfac' onChange=\"dochange('department', this.value)\">
";           echo "<option value='0'>------------ เลือกหน่วยงาน ----------</option>
";           $result=mysql_db_query($dbname,"select  uncsfac_id,uncsfac_name  from uncsfac  order by  uncsfac_id");           while(list($id8, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id8\" >$name</option>
" ;           }      }        else if ($data=='department') {           echo "<select  name='department' >
";           echo "<option value='0'>======== เลือกหน่วยงานย่อย ========</option>
";           $val4=$val;           $result=mysql_db_query($dbname,"SELECT department_id,department_name FROM department  WHERE uncsfac_id  ='$val4' ORDER BY department_id");           while(list($id9, $name)=mysql_fetch_array($result)){                echo "<option value=\"$id9\" >$name</option>
" ;           }      }      echo "</select>
";  ?></p> <p> </p> <p> </p>
#3

<p>ถ้าตามนี้เลยก็คงไม่ถูกครับ</p> <p>ขั้นตอนเดิมที่ทำไว้น่ะมันถูกแล้ว มันผิดแค่ส่งค่าไม่ได้ ให้<span style="color: #ff0000">ดัดแปลงเพิ่มเติม </span>ตามที่ผมตอบไปครับ</p> <p>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p>ต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถเขียนโค้ดที่ถถูกต้องให้ได้เลย เพราะถ้าทำเช่นนั้นก็คงมีอีกหลายคนที่เวลาติดก็อยากให้ผมเขียนให้ ผมทำได้แค่ให้แนวคิด แล้วให้ทุกท่าน ไปประยุกต์ ต่อเอาครับ จะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับตัวเองด้วย</p> <p>พยายามทำความเข้าใจกับคำตอบของผมนิดนึงครับ แล้วคุณจะรู้คำตอบ ถ้ายังไม่เข้าใจ ให้ลองกลับไปดูที่โค้ดต้นฉบับ ในที่นี้คงเป็นโค้ด ตำบล-อำเภอ-จังหวัด ด้วย Ajax แล้วทำการทดสอบ และศึกษาตัวอย่างให้เข้าใจก่อนทำต่อครับ ถ้าคุณสามารถเข้าใจโค้ดที่ทำงานได้แล้ว การดัดแปลงก็จะไม่ยากครับ</p> <p>ผมไม่อยากให้ทุกคนข้ามขั้นตอนการศึกษาจากตัวอย่างครับ</p> <p><span style="color: #ff0000">คุณยังโชคดีที่มีตัวอย่าง สมัยผมหัดใหม่ๆ ตัวอย่างสักอันยังหายากยังกะงมเข็บในมหาสมุทร</span></p>
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^