A-AA+then

รบกวน query ให้หน่อยค่ะ

498
ตารางข้างล่างนี้เกิดจากการ join กันหลายตารางแล้วนะคะ
member.id = work.memberid --> ได้ work
member.id = activity.memberid --> ได้ date
Database จริงๆ join เยอะกว่านี้ค่ะ

ID NAME WORK DATE
-----------------------------------------------------------------
1 JANE abc1 ....2013
1 JANE abw23 ....2013
1 JANE wef2 ....2014
5 TOM shopss ....2013
5 TOM werw ...2012

ตางรางข้างต้นได้จากการ left join หลายตารางค่ะ
จะถามว่า ถ้าจะ query เอาเฉพาะ คนที่มีแต่ปี 2013
[activity.date between to_date('01-01-2013','dd-mm-YYYY') and to_date('31-12-2013','dd-mm-YYYY')]

แต่ไม่เคยทำงานในปี 2014
จากในตารางผลลัพธ์จะได้ แค่
----------------------------------------------------------------------
5 TOM shopss ....2013

ควรจะ query ยังไงดีคะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

1 ความคิดเห็น

ทำได้แล้วค่ะแต่ไม่รู้ถูกไหม
select ......
.....
and m.id not in (select....)

select ซ้อน select ค่ะ ถูกผิดประการใดมีวิธีอื่นแนะนำ บอกได้นะคะ
1
^