ถ้าไม่เลือก Checkbox ข้อมูลทั้งแถวไม่บันทึกในฐานข้อมูล

ถ้าไม่เลือก Checkbox (แบบ array)  ข้อมูลทั้งแถวไม่บันทึกในฐานข้อมูลนะคะ

คือว่า หนูทำการบันทึกข้อมูล โดยเลือก Checbox และให้ข้อมูลทั้งแถวบันทึกเข้าไปพร้อมกัน

แต่ว่า Checkbox ที่เลือกก็สามารถบันทึกข้อมูลได้ค่ะ แต่ว่า Checkbox ไหนไม่ได้เลือก

ค่าว่างของ textbox ที่อยู่ในแถวนั้น ๆ กับบันทึกเป็นค่าว่าง เลยทำให้ในฐานข้อมูลไม่ว่ามีตรงกันค่ะจะต้องเขียนโค้ดยังไงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันบันทึกค่าว่างลงไปด้วย

รบกวนด้วยนะคะ ทำอยู่หลายวันแล้้วค่ะยังไม่ได้เลย 

ขอบคุณนะคะ

 ผลลัพธ์

//-----------------เป็น Checkbox----------------

value of Type[0]='T00001'

value of Type[1]='T00002'

value of Type[2]='T00004'

//-------------------เป็น textbox-----------------

value of SN[0]='S1'

value of SN[1]='S2'

value of SN[3]='S4'

**ซึ่งarray ตัวที่ [2] มันเป็นค่าว่างค่ะ

15 ก.พ. 2555 4 2,565


    // ------------- หน้านี้ ฟอร์ม ค่ะ----------------------------------------

    <center>


    <form method="post"  name='form1' action="SaveEquip1.php?" >


    <h4><font color=#6600FF> ::เพิ่มข้อมูล ::</h4>


    <center>


    <table>


    <tr><td> IP : </td><td><input type = "Text" name ="IP"> </td> 


    </tr>


    </table>


    <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="0" >


    <tr  bgcolor="#C0C0C0"><th >ประเภทอุปกรณ์ </th><th> Serail Number  </th><th> ยี่ห้อ </th><th> สี  </th><th>หมายเหตุ </th></tr>


    <td>


     


    <?//  --------------------------------------------------------------------- List Type -----------------------------------------------------


    include("./connect.php");


     $sql1="select * from Type";


    $query1= mySql_query($sql1) or die (mySql_error());


    while($rs1=mysql_fetch_array($query1))


           {   $TID=$rs1[TID];


           $TName=$rs1[TName];


    ?>


    </tr>


    <tr>


     <td> <input type="checkbox" name="chkType[]" value=<?echo $TID?>>


     <? echo $TName ;?>


    </td><td><input type = "text" name ="SN[]"></td>


    <td>


    <? //  ---------------------------------------------------------------------------------- List Brand ---------------------------------------------------


    include("./connect.php");


    $sql2="select * from Brand";


    $query2=mySql_query($sql2) or die (mySql_error());


    echo"<SELECT NAME='Brand[]'>";


    echo"<OPTION VALUE=''>--------กรุณาเลือกยี่ห้อ----------";


    while($rs2=mysql_fetch_array($query2))


           {   $BaID=$rs2[BaID];


           $BaName=$rs2[BaName];


       echo"<OPTION VALUE=$BaID>$BaName";


    }


    echo"</select>";


    mysql_close();


    ?>


    </td>


    <td><input type="Text" name="Color[]" ></td>


    <td><input type="Text" name="Note[]" ></td>


     <?} ?>


    </td>


    </tr>


    </table>


    <br>


    <input type ="Submit" value ="บันทึก" >


    <input type ="Reset" value ="ยกเลิก" >


    </form>


     

#1


    /----------------------------------/หน้า บันทึกค่ะ-----------------------------------

    <?


      global $_POST, $_GET;


      include("./connect.php");


     $IP=  $_POST[IP];


    $SN= $_POST[SN];


    $Brand = $_POST[Brand];


    $Type = $_POST[chkType];


    $Color= $_POST[Color];


    $Note = $_POST[Note];


     


    //------------------------ตัดค่าว่างใน array---------------------------------------------------------


    $SN = array_diff($SN,array(""));


    $Brand = array_diff($Brand,array(""));


    $Type = array_diff($Type,array(""));


    $Color = array_diff($Color,array(""));


    $Note = array_diff($Note,array(""));


    //----------------------อ่านค่าตัวแปรออกมาดู----------------------------------------------------


    foreach( $SN  AS $a => $SN1) {   


    echo "value of SN[$a]='$SN1'<br />"; 


    }


    foreach( $Type AS $b => $Type1) {


    echo "value of Type[$b]='$Type1'<br/>"; 


    }


     


     


     for($i=0; $i<=count($Type); $i++) {


    if($Type[$i]!="")                                             // วนลูปบันทึก


    {


    $sql ="insert into equipment(IP,SN,TID,BaID,Color,Note)  values('$IP','$SN[$i]','$Type[$i]','$Brand[$i]','$Color[$i]','$Note[$i]')  ";


    $qry = mysql_query($sql) or die(mysql_error());


    }


    }    


              


    ?>

#2

#3

ขอบคุณมากนะคะ อาจารย์ 

ตอนนี้หนูบันทึกในฐานข้อมูลทำได้แล้วค่ะ ^-^---------------------------------------------------------------

แต่ทำทดลองบันทึกในฟอร์มที่เป็น textbox ธรรมดาอ่ะคะ

แต่ว่าหนูต้องการจะ select ค่าจากฐานข้อมูลมาแสดงเพื่อที่จะทำการบันทึก

จะมี (type) ที่จะแสดงใน Checkbox

และ (Brand) ที่จะแสดงใน  Listbox คือว่าที่หนูเก็บค่าไว้ในฐานข้อมูลอ่ะคะ ตอนนี้กำลังพยายามทำอยู่ค่ะ

แนะนำด้วยนะคะ.ขอบคุณค่ะ.#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^