A-AA+then

ขอโค้ดคำนวน วัน และ เวลาย้อยหลังหน่อยครับ

1,560
คือต้องการทราบวันและเวลาย้อยหลังนะครับ

เช่น วันที่ทำกิจกรรมคือ 2012-01-25 เวลา 13:30:00 น
แล้ววันปัจจุบันคือ 2012-01-26 เวลา 09:20:00 น

อยากได้ผลลัพธ์คือ ผ่านมาแล้ว 1 วัน .. ชัวโมง .. นาที่ นะครับ
พีมีไหมครับ
รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
ของคุณมาก

2 ความคิดเห็น

ใช่แบบ Facebook หรือเปล่าครับ
หาก แบบ facebook แบบนี้น่าจะใช้ได้ครับ
ผมลองแล้ว OK ครับ


    <?php
    function fb_thaidate($timestamp){
     
     $diff = time() - $timestamp;
     $periods = array("วินาที", "นาที", "ชั่วโมง"); 
     $words="ที่แล้ว";
     
     if($diff<60){
      $i=0;
      $diff=($diff==1)?"":$diff;
      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 
      
     }elseif($diff<3600){
      $i=1;
      $diff=round($diff/60);
      $diff=($diff==3 || $diff==4)?"":$diff;
      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 
      
     }elseif($diff<86400){
      $i=2;
      $diff=round($diff/3600);
      $diff=($diff != 1)?$diff:"" . $diff ;  
      $text = "$diff $periods[$i]$words"; 
      
     }elseif($diff<172800){
      $diff=round($diff/86400);
      $text = "$diff วันที่แล้ว เมื่อเวลา " .date("g:i a",$timestamp);   
           
     }else{

      $thMonth = array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฏาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม");
      $date = date("j", $timestamp);
      $month = $thMonth[date("m", $timestamp)-1];
      $y = date("Y", $timestamp)+543;
      $t1 = "$date  $month  $y";
      $t2 = "$date  $month  ";  

      if($timestamp<strtotime(date("Y-01-01 00:00:00"))){
       $text = "เมื่อวันที่ " . $t1. " เวลา " . date("G:i",$timestamp) . " น.";
      }else{     
       $text = "เมื่อวันที่ " . $t2 . " เวลา " . date("G:i",$timestamp) . " น."; 
      }
     }
     return $text;
    }

    
    $date_you="2011-05-13 01:20:00";  
    echo fb_thaidate(strtotime($date_you));
    echo "<br>" . date("d m Y") . "-" . date("H:s");
    ?> 

1

เครื่องผมทำไมมันเริ่มจาก 1 ชั่วโมง ทำไมมันไม่เริ่มจาก จากวินาที่ ครับ ชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ 
2
^