สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะคร

สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะคร
สอบถามเรื่อง Java Element Dinamic หน่อยพอดีทำแล้วลบแถวไม่ได้นะครับ คืออยากลบแถวที่ 2 กับแถวที่ 4 ออกนะครับCode ครับอาจารย์    <html>


    <head>


    <title>ThaiCreate.Com JavaScript Add/Remove Element</title>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


    </head>


    <script language="javascript">


    function CreateNewRow()


    {


    var intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


    intLine++;


     


    var theTable = document.all.tbExp


    //แทรกแถวที่ 1


    var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


    newRow.id = newRow.uniqueID


    var newCell


     


    //*** Column 1 ***//


    newCell = newRow.insertCell(0)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML ='ลำดับที่ '+intLine+'<input name="btnDel" type="button" id="btnDel" value="ลบฟร์อมนนี้" onClick="RemoveRow();"><div align="center">รหัสนักศึกษา</div>'


     


    //*** Column 2 ***//


    newCell = newRow.insertCell(1)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML = '<input type="text" name="textfield">'


     


    //แทรกแถวที่ 2


    var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


    newRow.id = newRow.uniqueID


    var newCell


     


    //*** Column 1 ***//


    newCell = newRow.insertCell(0)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML ='<div align="center">ชื่อ - สกุล </div>'


     


    //*** Column 2 ***//


    newCell = newRow.insertCell(1)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML = '<input type="text" name="textfield2">'


     


    //แทรกแถวที่ 3


    var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


    newRow.id = newRow.uniqueID


    var newCell


     


    //*** Column 1 ***//


    newCell = newRow.insertCell(0)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML ='<div align="center">ที่อยู่</div>'


     


    //*** Column 2 ***//


    newCell = newRow.insertCell(1)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


    newCell.innerHTML = '<textarea name="textarea"></textarea>'


    document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


    }


     


    function RemoveRow()


    {


    intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


    if(parseInt(intLine) > 0)


    {


    theTable = (document.all) ? document.all.tbExp : 


    document.getElementById("tbExp")


    theTableBody = theTable.tBodies[0];


    theTableBody.deleteRow(intLine);


    intLine--;


    document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


    }


    }


    </script>


    <body Onload="CreateNewRow();">


    <form name="frmMain" method="post">


    <table width="445" border="1" id="tbExp">


      <tr>


        <td colspan="2"><div align="center">เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</div></td>


      </tr>


    </table>


    <input type="hidden" name="hdnMaxLine" value="0">


    <input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="เพิ่มฟร์อมกรอกข้อมูล" onClick="CreateNewRow();">


     


    </form>


    </body>


    </html>

15 ม.ค. 2555 3 1,885

ลบก็คือ removeChild() ครับอย่างแรกเลย ตารางต้องมี tbody ถีงจะสมบูรณ์

อย่างที่สอง กำหนด id ที่แตกต่างกันให้แถว

อย่างที่สาม กำหนดปุ่มลบ ให้ลบ แถวที่ id ที่กำหนด<tbody id=tbody>

<tr id=del_0><input onclick=delete('del_0').....

<tr id=del_1>
><input onclick=delete('del_').....

</tbody>    function delete(id)

    document.getElementById(tbody).removeChild(document.getEementById(id));

    }
ผมเขียนแบบง่ายๆให้ดู ลองประยุกต์ดูนะ#1

อาจารย์ครับช่วยดูให้อีกทีนะครับหรือแก้ไขให้หน่อยนะครับผมไม่ได้จริงๆ  ครับอาจารย์
    <html>


    <head>


    <title>ThaiCreate.Com JavaScript Add/Remove Element</title>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">


    </head>


    <script language="javascript">


    function CreateNewRow()


    {


    var intLine = parseInt(document.frmMain.hdnMaxLine.value);


    intLine++;


     


    var theTable = document.all.tbExp


    //แทรกแถวที่ 1


    var newRow = theTable.insertRow(theTable.rows.length)


    newRow.id = newRow.uniqueID


    var newCell


     


    //*** Column 1 ***//


    newCell = newRow.insertCell(0)


    newCell.id = newCell.uniqueID


    newCell.setAttribute("className", "css-name");


     


    newCell.innerHTML ='<tr id="DelTr'+intLine+'"><td><input name="btnDel" type="button" id="btnDel" value="ลบฟร์อมนนี้" onClick="RemoveRow('+intLine+');"> รหัสนักศึกษา </td><td>11</td></tr>'


     


     


     


     


    document.frmMain.hdnMaxLine.value = intLine;


    }


     


    function RemoveRow(id)


    {


    document.getElementById(tbExp).removeChild(document.getEementById(id));


     


    }


    </script>


    <body Onload="CreateNewRow();">


    <form name="frmMain" method="post">


    <table width="445" border="1">


      <tr>


        <td colspan="2"><div align="center">เพิ่มข้อมูลนักศึกษา</div></td>


      </tr>


      <tbody  id="tbExp"></tbody>


    </table>


    <input type="hidden" name="hdnMaxLine" value="0">


    <input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="เพิ่มฟร์อมกรอกข้อมูล" onClick="CreateNewRow();">


     


    </form>


    </body>


    </html>

#2

คงต้องปรับกันเยอะนะครับ ลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมเขียนด้านบน เพื่อที่จะสามารถดัดแปลงได้นะครับหลักการก็คือ กำหนด id ที่ต้องการลงบนชิ้นส่วนที่ต้องการลบ เพื่อให้การลบทำได้สะดวกครับ#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^