ส่งค่าด้วย Ajax แล้วค่าที่ส่งไป มันตัดเว้นวรรคออกครับ

คือผมส่งค่าด้วย Ajax แล้วค่าที่ส่งไป มันตัดเว้นวรรคออกครับ เช่น ส่งค่า "ทดสอบ test 1234" แล้วตอนบันทึกเป็น "ทดสอบtest1234" ครับ*** ต้องขอรบกวนด้วยครับ คือสคริปผมเป็น ASP ครับ ไม่รู้ว่าจะถูกกฎการโพสรึเปล่า ***ส่วนของ Function JavaScript

    <!--


    var HttPRequest = false;


     


      function doCallAjax(cal_id) {


     HttPRequest = false;


     if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...


    HttPRequest = new XMLHttpRequest();


    if (HttPRequest.overrideMimeType) {


    HttPRequest.overrideMimeType('text/html');


    }


     } else if (window.ActiveXObject) { // IE


    try {


    HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");


    } catch (e) {


    try {


      HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


    } catch (e) {}


    }


     } 


     


     if (!HttPRequest) {


    alert('Cannot create XMLHTTP instance');


    return false;


     }


     


    var url = 'Update_t_motor_all.asp';


     


    var Note_cal_note_1=eval("document.autoSumForm.Note_cal_note_"+cal_id+".value");


    var pmeters = 'Note_cal_note=' +thai(Note_cal_note_1)+ '&Cal_ID='+cal_id;


    HttPRequest.open('POST',url,true);


     


    HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");


    HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);


    HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");


    HttPRequest.send(pmeters);


     


     


    HttPRequest.onreadystatechange = function()


    {


     


    if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request


     {


      document.getElementById("mySpan_" + cal_id).innerHTML = "Now is Loading...";


     }


     


    if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request


     {


      document.getElementById("mySpan_" + cal_id).innerHTML = HttPRequest.responseText;


     }


     


    }


     


    /*


    HttPRequest.onreadystatechange = call function .... // Call other function


    */


     


      }


      


      var hexChars = "0123456789ABCDEF";


     


    function Dec2Hex (Dec) {


    var a = Dec % 16;


    var b = (Dec - a)/16;


    hex = "" + hexChars.charAt(b) + hexChars.charAt(a);


    return hex;


    }


     


    function thai(s){


    s2='';


    for(var i=0;i<s.length;i++){


    if(s.charCodeAt(i)>3423){


    n=s.charCodeAt(i)-3424;


    s2+='%'+Dec2Hex(n);


    }else s2+=s.charAt(i);


    }


    return s2


    }


     


    //-->

    

    

    

    ในส่วนของ Body

    

    

        <td <%=bg1%> align="center">

    

                            <div id="Note_1_<%=cal_id%>">

    

                            <input type="button" name="EditButton_<%=cal_id%>" value="Note" onClick="Note_3_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_2_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_1_<%=cal_id%>.style.display='none'" />

    

                              </div>

    

                                <div id="Note_2_<%=cal_id%>" style="display:none">

    

                                <input type="button" name="UpdateButton_<%=cal_id%>" value="บันทึก" onClick="

    

                                    if (Note_cal_note_<%=cal_id%>.value=='') {

    

                                        alert('กรุณากรอกข้อมูลให้ครบด้วยครับ !');

    

                                    } else if (Note_cal_note_<%=cal_id%>.value!='') {

    

                                        Note_1_<%=cal_id%>.style.display='';

    

                                        Note_2_<%=cal_id%>.style.display='none';

    

                                        Note_3_<%=cal_id%>.style.display='none';

    

                                        JavaScript:doCallAjax('<%=cal_id%>');

    

                                    }" />

    

                                    <input type="button" name="CancelButton_<%=cal_id%>" value="ยกเลิก" onClick="Note_1_<%=cal_id%>.style.display=''; Note_2_<%=cal_id%>.style.display='none'; Note_3_<%=cal_id%>.style.display='none'" />

    

                                </div>

    

                          </td>

    

        <td <%=bg2%>>

    

                            <div id="Note_3_<%=cal_id%>" style="display:none">

    

                            <input type="text" name="Note_cal_note_<%=cal_id%>" style="width:99%" value="<%=rs("cal_note")%>" />

    

                              </div>

    

        <span id="mySpan_<%=cal_id%>">

    

        <%

    

                                    If rs("cal_note")<>"" Then

    

                                        Response.Write rs("cal_note")

    

        End If

    

                                    %>

    

                                </span>

    

                            </td>

        

        

        หน้าที่รับค่า (Update_t_motor_all.asp)

    

        

        

            <%

        

            Response.Charset = "windows-874"

        

            Response.CacheControl = "no-cache"

        

            Response.AddHeader "Pragma", "no-cache"

        

            Response.Expires = -1

        

             

        

            Set Conn=Server.CreateObject ("ADODB.Connection")

        

            Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath ("Database1/anc.mdb")

        

             

        

            cal_note=Request.Form("Note_cal_note")

        

            Cal_ID=Request.Form("Cal_ID")*1

        

             

        

            sql="select cal_note,cal_by from calculate where cal_id="&Cal_ID

        

            Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

        

            rs.Open sql, Conn, 1,3

        

             

        

            If rs.recordcount<>0 Then

        

            rs("cal_note")=cal_note

        

            rs("cal_by")=Session("age_nickname")

        

            rs.Update

        

            End If

        

             

        

            rs.Close

        

             

        

            If cal_note<>"" Then

        

            Response.Write cal_note

        

            End If

        

            %>

    


29 ธ.ค. 2554 2 1,446

ผลลัพท์ที่ได้ดูจากไหนครับ จากฐานข้อมูลหรือว่าจากการส่งค่าไปแล้วมาแสดงผลเท่าที่ดูโค้ด ผมไม่เห็น textarea ดังนั้น มันจึงไม่น่าจะมีคำสั่งขึ้นบรรทัดให่ครับ เพราะปกติแล้ว input text จะรับค่าได้บรรทัดเดียว ดังนั้นข้อความขึ้นบรรทัดใหม่อาจถูกตัดออกแนะนำให้ลองใช้ textarea ดูครับถ้าค่ามาจากที่อืน อาจเป็นเพราะถูกตัดที่ฐานข้อมูลครับ ลองแทนที่ตัวอัการขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย \r\n หรืออย่างอื่น (ผมไม่แน่ใจว่า ASP ใช้คำสั่งอะไร)อีกอย่าง การ submit ด้วย Ajax ค่าควรเข้ารหัสก่อน เช่น value = encodeURIComponent(value);

#1

ผลลัพท์ที่ได้ดูจาก DB ครับ แล้วผมลองใช้ textarea แล้ว ก็โดนตัดเว้นวรรคออกเหมือนกันครับ แต่เดี๋ยวลองใช้วิธีการแทรกคำดูครับ อย่างเว้นวรรค ใส่ %20 น่าจะช่วยได้ ผลลัพท์เป็นอย่างไร เดี๋ยวเอามาลงให้ดูครับผม laugh
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^