A-AA+then

อยากทราบเรื่องวิธี export ไฟล ครับ คือข้อมูลจาก DB ออกมาเป็น ไฟล

980
อยากทราบเรื่องวิธี export ไฟล ครับ คือข้อมูลจาก DB ออกมาเป็น ไฟล์ .oo1 ซึ่งเปนนามสกุลของ Oracle และ Export เปน txt file ครับ พอมีแนวทาง ของโค้ดไหม ครับ

2 ความคิดเห็น

<?php
$f = fopen('test.001', 'w');
fwite($f, 'test');
fclose($f);
?>

การสร้างไฟล์ด้วย php ปกติก็สามารถทำได้ง่ายๆดังด้านบนแหละครับ
ในส่วนของข้อมูล ถ้าต้องการส่งออกข้อมูลที่กำหนดเอง ก็สามารถเขียน query เพือ อ่านข้อมูลที่ต้องการก็ได้ครับ เสร็จแล้วก็จัดรูปแบบ และเขียนลงไฟล์ ครับ

1

งับ
2
^