ช่วยดูการคิวรี่ข้อมูลใส่ปฏิทินด้วยครับ ท่านเทพทั้งหลาย

ช่วยดูการคิวรี่ข้อมูลใส่ปฏิทินด้วยครับ ท่านเทพทั้งหลาย

    ผมพยายามตัด  code ทีุ่ไม่จำเป็นออกแล้วน่ะคร้าบ 


     


     


    [head]Code (PHP)[/head]


    [php]


    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">


    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">


    <head>


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


    <title>ปฏิทินกิจกรรม</title>


    </head>


    <style type="text/css">


    .butmonth{


    <strong></strong>


    width:150px;


    height:25px;


    text-align:center;


    font-weight:700;


    font-size:16px;


    vertical-align:top;


    }


    .day_block{


    height:30px;


    width:14%;


    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;


    font-size:16px;


    }


    .day_block .but{


    width:60px;


    font-size:14px;


    font-weight:700;


    margin:auto;


    display:block;


    }


    .btd{


    height:20px;


    width:20px;


    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;


    font-size:14px;


    margin-top:5px;


    margin-right:5px;


    display:block;


    font-weight:700;


    border:none;


    background:#FFF;


    }


    </style>


    <body>


     


     <?PHP


     


    class Calendar


    {


         function getDayNames()


        {


            return $this->dayNames;


        }


        function setDayNames($names)


        {


            $this->dayNames = $names;


        }


        function getMonthNames()


        {


            return $this->monthNames;


        }


        function setMonthNames($names)


        {


            $this->monthNames = $names;


        }


        function getStartDay()


        {


            return $this->startDay;


        }


        function setStartDay($day)


        {


            $this->startDay = $day;


        }


        function getStartMonth()


        {


            return $this->startMonth;


        }


        function setStartMonth($month)


        {


            $this->startMonth = $month;


        }


         function getCalendarLink($month, $year)


        {


            return "";


        }


         function getCurrentMonthView()


        {


            $d = getdate(time());


            return $this->getMonthView($d["mon"], $d["year"]);


        }


         function getCurrentYearView()


        {


            $d = getdate(time());


            return $this->getYearView($d["year"]);


        }


         function getMonthView($month, $year)


        {


            return $this->getMonthHTML($month, $year);


        }


         function getYearView($year)


        {


            return $this->getYearHTML($year);


        }


        


            //เกี่ยวกับวันที่


         function getDaysInMonth($month, $year)


        {


            if ($month < 1 || $month > 12)


            {


                return 0;


            }


       


            $d = $this->daysInMonth[$month - 1];


       


            if ($month == 2)


            {


                


                if ($year%4 == 0)


                {


                    if ($year%100 == 0)


                    {


                        if ($year%400 == 0)


                        {


                            $d = 29;


                        }


                    }


                    else


                    {


                        $d = 29;


                    }


                }


            }


        


            return $d;


        }


     


     


        function getMonthHTML($m, $y, $showYear = 1)


        {


            $s = "";


            $a = $this->adjustDate($m, $y);


            $month = $a[0];


            $year = $a[1];        


            $daysInMonth = $this->getDaysInMonth($month, $year);


        $date = getdate(mktime(12, 0, 0, $month, 1, $year));


        $first = $date["wday"];


        $monthName = $this->monthNames[$month - 1];


        $prev = $this->adjustDate($month - 1, $year);


        $next = $this->adjustDate($month + 1, $year);


           if ($showYear == 1)


        {


           $prevMonth = $this->getCalendarLink($prev[0], $prev[1]);


           $nextMonth = $this->getCalendarLink($next[0], $next[1]);


        }


        else


        {


           $prevMonth = "";


           $nextMonth = "";


        }


       


        $header = $cs=$monthName . $c=(($showYear > 0) ? " " . ($year+543) : "");


    $s .= "<div style=\"border:solid 2px #B0E2FF;width:490px;float:left;margin-left:10px;\">";


    $s .= "<table width=\"490\" border=\"0\"cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">";


    $s .= "  <tr>";


        $s .= "    <td>";


    $s .= "<table class=\"calendar\" border=\"1\" bgcolor=\"#FFFFFF\" bordercolor=\"white\"         width=\"100%\"  cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n";


        $s .= "<tr >\n";


        $s .= "<td  height=\35\" colspan=\"7\" align=\"center\"  bgcolor=\"#B2DFEE\">


     


     


    ". (($prevMonth == "") ? "&nbsp;" : "


    <a href=\"$prevMonth\" title=\"เดือนก่อนนี้\"><img src=\"piccal/prev.png\"></a>")  .        "


       <button class=butmonth >$header</button>


    " . (($nextMonth == "") ? "&nbsp;" : "


    <a href=\"$nextMonth\" title=\"เดือนถัดไป\"><img src=\"piccal/next.png\"></a>")  .        "


    </td>\n"; 


     


        $s .= "</tr>\n";


        $s .= "<tr hieght=40 bgcolor=\"#FFFFFF\">\n";


        $s .= "<td valign=\"middle\" class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay)%7]."</button>


    </td>\n";


    $s .= "<td valign=\"middle\" class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay+1)%7]."</button>


    </td>\n";


        $s .= "<td valign=\"middle\" class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">" .$this->dayNames[($this->startDay+2)%7]."</button>


    </td>\n";


    $s .= "<td valign=\"middle\"class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay+3)%7]."</button>


    </td>\n";


    $s .= "<td valign=\"middle\"class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay+4)%7] ."</button>


    </td>\n";


    $s .= "<td valign=\"middle\"class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay+5)%7] ."</button>


    </td>\n";


    $s .= "<td valign=\"middle\"class=\"day_block\">


    <button class=\"but\">".$this->dayNames[($this->startDay+6)%7] ."</button>


    </td>\n";


    //########################################################################


    //                          จบการกำหนดช่องวันที่่ของแต่ละเดือน                  


        $s .= "</tr>\n";


        $d = $this->startDay + 1 - $first;


        while ($d > 1)


        {


           $d -= 7;


        }


            $today = getdate(time());


        while ($d <= $daysInMonth)


        {


           $s .= "<tr>\n";  


     


    for ($i = 0; $i < 7; $i++)


           {


            $class = ($year == $today["year"] && $month == $today["mon"] && $d == $today["mday"]) ?         "calendarToday" : "calendar";


     


      $my_date=(date('d')+$daysInMonth)-$daysInMonth;


          $my_month=(date('m')+$month)-$month;


      $my_year=(date('Y')+$year)-$year;


            $my_st_date=$my_year."".$my_month."".$my_date; // สร้างวันที่ปัจจุบัน yyyymmdd


          $make_st_date=$year."".$month."".$d; // สร้างวันที่จากสคริปต์ yyyymmdd


        if($d >=1 and $d <=31 )


        


    {   


    $event_array=array();


    $i_event=0;   


    #################


    include("connect.php");


    $sql="select * from activities where ACT_START ='$year-$month-$d'";


                $query=mysql_query($sql);


    $count=mysql_num_rows($query);


                $result=mysql_fetch_array($query);


     


    /*


       $sql1="select * from add_one where 


    year ='$year-$month-$d'  ";


                $query1=mysql_query($sql1);


    $count1=mysql_num_rows($query1);


                $result1=mysql_fetch_array($query1);  


    */


    if($result)


    {


    $bgcolor="piccal/holiday.png";


    $show="<center> $count <br> $result[ACT_NAME] </center>";


    $link="index.php?file=sh_act&day=$year-$month-$d";


     


    }


    else if($result1){


     


    $link="index.php?file=sh_act_one&day=$year-$month-$d";


    $bgcolor="piccal/DAY.png";


     


    if($count1>1){


    $show="<center>เต็ม</center>";


    }


    else{


    $show="<center>$count1</center>";


    }


    }


                       


     


    else


    {


    $link="";


     


    if($d > 0 && $d <= $daysInMonth){


    if($my_st_date == $make_st_date){


    $bgcolor="piccal/today.png";


    }


    else if(($i ==1)){


    {


    $bgcolor="piccal/DAY1.png ";


    }


    }


    else{


     


    $bgcolor="piccal/DAY1.png";


    }


    }


     


    else


    {


    $bgcolor="";


    }


    }


    }


     


    //#########################################


     


    $s .= "<td class=\"$class\" align=\"right\" valign=\"top\" height=\"70\" background=\"$bgcolor\">";


               if ($d > 0 && $d <= $daysInMonth)


               {  


    $s .= "<div class=\"btd\">".(($link == "") ? $d : "$d</div><fontcolor=\"blue\"><div style=\"margin-top:10px;margin-left:5px;color:#000;font-weight:700; font-size:18px;\">$show </div>"); 


               


    }///


     


               else


               {


                   $s .= "";


               }


                 $s .= "<center></font></td>\n";     


               $d++;


           }  


           $s .= "</tr>\n";    


        }


        $s .= "</table>\n";


        $s .= "</td>";


        $s .= "</tr>";


        $s .= "</table>";


    $s .= "</div>";


    $s .="<div 


    style=


    \"float:right;width:180px;height:200px;margin-right:0px;\">";


     


    return $s;  


        }


        function adjustDate($month, $year)


        {


            $a = array();  


            $a[0] = $month;


            $a[1] = $year;


             while ($a[0] > 12)


            {


                $a[0] -= 12;


                $a[1]++;


            }


             while ($a[0] <= 0)


            {


                $a[0] += 12;


                $a[1]--;


            }


            return $a;


        }


     


    var $startDay = 0;


        var $startMonth = 1;


        var $dayNames = array("อาทิตย์", "จันทร์", "อังคาร", "พุธ", "พฤหัส", "ศุกร์", "เสาร์");


        var $monthNames = array("มกราคม", "กุมภาพันธ์", "มีนาคม", "เมษายน", "พฤษภาคม", "มิถุนายน",


                                "กรกฏาคม", "สิงหาคม", "กันยายน", "ตุลาคม", "พฤศจิกายน", "ธันวาคม");


        var $daysInMonth = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);


        }


    class MyCalendar extends Calendar


    { function getCalendarLink($month, $year)


        {


            $s = getenv('SCRIPT_NAME');


            return "?form=calendartkpark&month=$month&year=$year";


        }


    }


     


     $d = getdate(time());


     if ($month == "")


    {


        $month = $d["mon"];


    }


    if ($year == "")


    {


        $year = $d["year"];


    }


    $cal = new MyCalendar;


    echo $cal->getMonthView($month, $year);


     


    ?>


     


    <br />


    </body>


    </html>


     


    [/php]


     


    ช่วยดูหน่อยน่ะครับว่าทำไมมันถึงแสดงข้อมูลได้เพียงแค่บรรทัดเดียว

30 ก.ย. 2554 1 1,336

55+++ ดุไม่รู้เริ่อง

จริงๆแล้วผมเคยอธิบายเกี่ยวกับปฏิทินเหตุการณ์ไว้หลายครั้งมากครับ ลองหาอ่านบนเว็บดูจากคำตอบก่อนหน้า ผมแนะนำให้ศึกษาจาก GCMS ครับ คือ Widget Calendar ครับในกรณีที่ไม่รู้อะไรเลย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการ query ตามวันครับ เช่น ตอนวนลูปสร้างวัน ก้ไป query เอาข้อมูลของวันนั้นออกมา เช่น

<?php

for($i = 1 ; $i <32 ; i++){

    $sql = "SELECT ...... FROM event WHERE DAY(date)=$i"; // query ข้อมูลของวันที่กำลังแสดง

    ---------

    if($result) {

        // มีกิจกรรม

        echo "<b>$i</b>";

    } else {

        // ไม่มีกิจกรรม แสดงวันที่ตามปกติ

        echo $i;

    }

}

?>
ตัวอย่างด้านบน เป็นตัวอย่างในแนวคิดพื้นฐาน ซึ่งถ้าเข้าใจหลักการก็จะสามารถทำได้ง่ายๆ แต่วิธีด้านบนมีข้อเสียคือมันอาจจะช้า เพราะ ต้องมีการ query ถีง 31 ครั้ง วิธีที่ดีกว่า คือการ query ข้อมูลออกมาก่อน โดยการตวจสอบทั้งเดือน แล้วใส่ array ไว้ จากนั้นค่อยนำมาใช้เปรียบเทียบตอนแสดงผลปฏิทินครับ#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^