ข่วยแก้ไขให้ทีครับ มันไม่ทำงาน อยากได้ครับ


    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-Transitional.dtd">

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <head>

    <title>[demo]</title>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

    <style type="text/css">

    *{

         margin:0px;

         padding:0px;

    }

    body {

         margin:50px;

         font-family:Tahoma, "MS Sans Serif";

         font-size:8pt;

      background-color:#CCC;

    }

    a:link {

         color:maroon;

         text-decoration:none;

    }    a:visited {

         color:maroon;

         text-decoration:none;

    }

    a:hover {

         color:#526AF9;

         text-decoration:none;

    }

    #middle {

         height:300px;

    }

    #left {

         background-color:#FFCCCC;

         width:100px;

         height:100%;

         float:left;

         padding:5px;

    }

    #right {

      background-color:#FFFFCC;

         padding:5px;

         height:100%;

         float:left;

      padding-left:10px;

    }

    li{list-style:none;}

    ul li a.selected{color:#FF0000;}

    </style>

    <script language="javascript" type="text/javascript">

    function Inint_AJAX() {

       try {return new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");} catch(e){}

       try {return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");} catch(e){}

       try {return new XMLHttpRequest();} catch(e) {}

       alert("XMLHttpRequest not supported");

       return null;

    };

    function doMenu(id, page) {

     var ul = document.getElementById(id).parentNode

        var lilist = ul.getElementsByTagName("a")

        for (var n = 0; n < lilist.length; n++) {

        if (lilist[n].id == id) {lilist[n].className="selected"}

        else {lilist[n].className=""}

         }

         var req=Inint_AJAX();

         req.onreadystatechange = function () {

              if (req.readyState==4) {

                   if (req.status==200) {

                        var data=req.responseText;

                        document.getElementById("right").innerHTML=data;

                        Set_Cookie( 'id' , page );

                        Set_Cookie( 'page' , page );

                   }

              }

         };

         req.open("POST", page, true);

         req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");

         req.send(null); //ส่งค่า

    }

    function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure){

         var today=new Date();

         today.setTime(today.getTime());

         if(expires){

              expires = expires*1000*60*60*24;

         };

         var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));

         document.cookie = name + "=" +escape(value) +

              ((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +

              ((path) ? ";path=" + path : "") +

              ((domain) ? ";domain=" + domain : "") +

              ((secure) ? ";secure" : "");

    };

    </script>


    </head>

    <body onload="doMenu('<?php echo ( isset( $_COOKIE[page] ) ) ? $_COOKIE[page] : '1'?>','<?php echo ( isset( $_COOKIE[page] ) ) ? $_COOKIE[page] : 'page1.php'?>')">

    <div id="middle">

    <div id="left">

     <ul>

      <li>[<a href=JavaScript:doMenu('1','page1.php'); id='1'>Page1</a>]</li>

      <li>[<a href=JavaScript:doMenu('2','page2.php'); id='2'>Page2</a>]</li>

     </ul>

    </div>

         <div id="right">result</div>

    </div>

    </body>

    </html>


29 ก.ย. 2554 0 1,260
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^