A-AA+then

จำนวนเงิน

1,106
ท่านใดมีฟังชัน แปลงจำนวนเงินเป็นจำนวนภาษาอังกฤษมั่งครับ
แบบ 10 เป็น ten

3 ความคิดเห็น

แปลงจำนวนเงินเป็น eng หาได้ที่ phpclass ครับ ผมเคยหาได้จากที่นั่น แต่ตอนนี้ไฟล์ที่เคยใช้ไม่อยู่แล้ว ถ้าหาเจอีกครั้งจะมาโพสต์ไว้ใ้ครับ
1

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ

function convert($number)
{
$txtnum1 = array('ศูนย์','หนึ่ง','สอง','สาม','สี่','ห้า','หก','เจ็ด','แปด','เก้า','สิบ');
$txtnum2 = array('','สิบ','ร้อย','พัน','หมื่น','แสน','ล้าน');
$number = str_replace(",","",$number);
$number = str_replace(" ","",$number);
$number = str_replace("บาท","",$number);
$number = explode(".",$number);
if(sizeof($number)>2){
return 'ทศนิยมหลายตัวนะจ๊ะ';
exit;
} $strlen = strlen($number[0]);
$convert = '';
for($i=0;$i<$strlen;$i++){
$n = substr($number[0], $i,1);
if($n!=0){
if($i==($strlen-1) AND $n==1){ $convert .= 'เอ็ด'; }
elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){ $convert .= 'ยี่'; }
elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){ $convert .= ''; }
else{ $convert .= $txtnum1[$n]; }
$convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];
}
}
$convert .= 'บาท';
if($number[1]=='0' OR $number[1]=='00' OR $number[1]==''){
$convert .= 'ถ้วน';
}else{
$strlen = strlen($number[1]);
for($i=0;$i<$strlen;$i++){
$n = substr($number[1], $i,1);
if($n!=0){
if($i==($strlen-1) AND $n==1){$convert .= 'เอ็ด';}
elseif($i==($strlen-2) AND $n==2){$convert .= 'ยี่';}
elseif($i==($strlen-2) AND $n==1){$convert .= '';}
else{ $convert .= $txtnum1[$n];}
$convert .= $txtnum2[$strlen-$i-1];
}
}
$convert .= 'สตางค์';
}
return $convert;
}

$x = '5,121.10 บาท';
echo $x.' => '.convert($x);
?>

Refer MindPHP
2

ดูบทความนะครับ
3
^