A-AA+then

โค้ดนับคนเข้าดูกระทู้ต้องเขียนประมาณไหนครับ

899
โค้ดนับคนเข้าดูกระทู้ต้องเขียนประมาณไหนครับ
ตามที่ผมเขียนมาทดสอบแล้วยังใช้งานไม่ได้
ผมต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ

<?php
include('config.php');
$date_q=date('d y m H:i:');
$sql="UPDATE quiz SET view=view+1 WHERE id='$id'";
$dbquery=mysql_db_query($dbname,$sql);
if($dbquery)
{    
    $sql="insert into ans(id,name,message,email,date_q)
        values    ('$id','$name','$message','$email','$date_q')";
    $dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
    print"thank you";
    print"<a href=\"ans.php?id_question=$id_question\">back to comment</a>";
}
?>

1 ความคิดเห็น

ลองหาโค้ด counter บนเว็บดูครับ
1
^