รบกวนดู Code ให้หน่อยสิครับ


    ผมอยากให้แสดงเป็นรูปภาพเลยอ่ะครับ ไม่อยากให้มันแสดงเป็น list ก่อน

    ปกติมันจะแสดงเป็ร list ก่อน แล้วให้คลิกที่ชื่อถึงจะแสดงรูภาพ 

    ต้องแก้ยังไงหรอครับ   Code ข้างล่างนี้เลยครับ

    

    

    <?php

    $db_host = 'localhost'; // don't forget to change

    $db_user = 'root';

    $db_pwd = '1234';    $database = 'durable';

    $table = 'durable_table';

    // use the same name as SQL table    if (!mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pwd))

        die("Can't connect to database");    if (!mysql_select_db($database))

        die("Can't select database");    // This function makes usage of

    // $_GET, $_POST, etc... variables

    // completly safe in SQL queries    elseif (isset($_GET['show']))

    {

        $id = intval($_GET['show']);        $result = mysql_query("SELECT ext, UNIX_TIMESTAMP(input), picture

                                 FROM {$table}

                                WHERE durable_num=$id LIMIT 1");        if (mysql_num_rows($result) == 0)

            die('no image');        list($ext, $image_time, $data) = mysql_fetch_row($result);        $send_304 = false;

        if (php_sapi_name() == 'apache') {

            // if our web server is apache

            // we get check HTTP

            // If-Modified-Since header

            // and do not send image

            // if there is a cached version            $ar = apache_request_headers();

            if (isset($ar['If-Modified-Since']) && // If-Modified-Since should exists

                ($ar['If-Modified-Since'] != '') && // not empty

                (strtotime($ar['If-Modified-Since']) >= $image_time)) // and grater than

                $send_304 = true;                                     // image_time

        }    

        if ($send_304)

        {

            // Sending 304 response to browser

            // "Browser, your cached version of image is OK

            // we're not sending anything new to you"

            header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $ts).' GMT', true, 304);            exit(); // bye-bye

        }        // outputing Last-Modified header

        header('Last-Modified: '.gmdate('D, d M Y H:i:s', $image_time).' GMT',

                true, 200);        // Set expiration time +1 year

        // We do not have any photo re-uploading

        // so, browser may cache this photo for quite a long time

        header('Expires: '.gmdate('D, d M Y H:i:s',  $image_time + 86400*365).' GMT',

                true, 200);        // outputing HTTP headers

        header('Content-Length: '.strlen($data));

        header("Content-type: image/{$ext}");        // outputing image

        echo $data;

        exit();

    }

    ?>

    <html><head>

    <title>Picture_Durable</title>

    </head>

    <body>

    <?php

    if (isset($msg)) // this is special section for

                     // outputing message

    {

    ?>


    <p style="font-weight: bold;"><?=$msg?>

    <br>

    <a href="<?=$PHP_SELF?>">reload page</a>

    <!-- I've added reloading link, because

         refreshing POST queries is not good idea -->


    </p>

    <?php

    }

    ?>


    <form action="<?=$PHP_SELF?>" method="post">

    <!-- This form is used for image deletion -->    <?php

    $result = mysql_query("SELECT durable_num, input, durable_name FROM {$table} ORDER BY durable_num ASC");

    if (mysql_num_rows($result) == 0) // table is empty

        echo '<ul><li>No images loaded</li></ul>';

    else

    {

        echo '<ul>';

        while(list($id, $image_time, $title) = mysql_fetch_row($result))

        {

            // outputing list

            echo "<a href='{$PHP_SELF}?show={$id}'>{$title}</a> &ndash; ";

      

     }     }

    ?>


16 มี.ค. 2554 1 1,030


    ก็แก้ตอนที่ echo output สิคะ ก็เปลี่ยนเป็น echo image แทนที่จะ echo $title


#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^