เรื่อง multi insert ครับรบกวนช่วยดูหน่อย


    <html>

    <head>

    <title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>

    </head>

    <body>

    <script language="JavaScript">   

    function ClickCheckAll(vol) 

    {        

    var i=1;

         

    for(i=1;i<=document.frmMain.hdnCount.value;i++)       

    {            

    if(vol.checked == true)           

    {               

    eval("document.frmMain.chk"+i+".checked=true");          

    }           

    else           

    {                

    eval("document.frmMain.chk"+i+".checked=false");           

    }     

    } 

    }

       

    function onSaving()  

    {      

    if(confirm('Do you want to Saving ?')==true)   

    {            

    return true;  

    }       

    else    

    {           

    return false;     

    }  

    } </script>


    <form name="frmMain" action="add_money.php" method="post" OnSubmit="return onSaving();">

    <?

    include("connect.php");

    $strSQL ='SELECT m.id_m AS id, m.name_m AS name, m.idcard_m AS idcard, m.address_m AS address, m.rdate_m AS rdate, v.id_village AS village, v.village AS vill, s.id_status AS '

            . ' status , s.status AS sta, w.id_welfare AS welfare, w.welfare AS wel,sa.id_saving As saving,sa.saving As sav'

            . ' FROM member m, village v, '

            . ' status s, welfare w,saving sa'

            . ' WHERE m.id_welfare = w.id_welfare'

            . ' AND m.id_village = v.id_village'

            . ' AND m.id_status = s.id_status'

            . ' AND m.id_saving =sa.id_saving'

            . ' AND m.id_saving =1  order by m.id_village asc';    $objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

    $res = mysql_query($sql,$con);

    $Num_Rows = mysql_num_rows($objQuery) or die ("ไม่พบข้อมูล");

        

    $result = mysql_fetch_array($objQuery);

    @$row = mysql_fetch_row($res);    $id_m        =  $result["id"];                    

    $name_m      =  $result["name"]; 

    $idcard_m   =  $result["idcard"];

    $address_m   =  $result["address"];

    $rdate_m   =  $result["rdate"];

    $bdate_m   =  $result["bdate"];    //ตาราง village

    $id_village  = $result["village"];

    $village     =$result["vill"];

    //ตาราง status

    $id_status  = $result["status"];

    $status  = $result["sta"];

    $id_saving = $ $result["saving"];

    $saving = $ $result["sav"];         ?>

    <table width="600" border="1" align="center">

     

    <tr>

     

    <th width="150"> <div align="center">ชื่อ </div></th>

    <th width="200" align="center"> <div align="center">เลขบัตรประชาชน</div></th>   

    <th width="70"> <div align="center">บ้านเลขที่</div></th>  

    <th width="50"> <div align="center">หมู่ </div></th>  

    <th width="130"> <div align="center">เป็นสมาชิกเมื่อ</div></th>    

    <th width="70"> <div align="center"> ออมเงิน   

    <input name="CheckAll" type="checkbox" id="CheckAll" value="30" onClick="ClickCheckAll(this);">   

    </div></th>  

    </tr>

    <?

    $i = 0;

    while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))

    {

    $i++;

    ?>
  

    <tr> 

    <td><div align="left"><?=$objResult["name"];?></div></td>   

    <td><div align="center"><?=$objResult["idcard"];?></td>   

    <td><div align="center"><?=$objResult["address"];?></td>   

    <td><div align="center"><?=$objResult["village"];?></div></td>   

    <td align="right"><?=$objResult["rdate"];?></td>   

    <td align="center"><input type="checkbox" name="deposit[]" id="chk<?=$i;?>" value="30"></td> 

    </tr>

    <?

    }

    ?>


    </table>

    <input type="submit" name="submit" value="ตกลง" >    <?

    mysql_close();

    ?>


    <input type="hidden" name="hdnCount" value="<?=$i;?>">

    <input type="hidden" name=" <?=$objResult["name"];?>">

    </form>

    </body>

    </html>

    นี่เป็นตัวโค้ดเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล

         <html>

    <head>

    <title>ThaiCreate.Com PHP & MySQL Tutorial</title>

    </head>

    <body>    

    <?

     include "connect.php"; 

     echo $_POST["hdnCount"];

     echo $_POST["name"];     for($i=1;$i<=$_POST["hdnCount"];$i++)

     {

      if($_POST["id_m"] != "")

      {

       $strSQL = "INSERT INTO customer ";

       $strSQL .="(id_m,id_saving_sts,date,deposit) ";

       $strSQL .="VALUES ";

       $strSQL .="('".$_POST["id_m$i"]."','".$_POST["id_saving_sts$i"]."', ";

       $strSQL .="'".$_POST["date$i"]."' ";

       $strSQL .=",'".$_POST["deposit$i"]."','".$_POST[""]."', ";

       $strSQL .="'".$_POST[""]."') ";

       $objQuery = mysql_query($strSQL);

      }

     }

     

     echo "<br>Save Done.  Click <a href='all_list.php'>here</a> to view.";

    mysql_close($con);

    ?>

    </body>

    </html>    ต้อง hidden ค่าที่ต้องการส่งก่อนรึเปล่า อีกหน้าถึงจะแสดงได้แล้ว การแสดงค่าจากโค้ดนี้ ทำได้ยังไงเหรอครับ

    จากที่ลอง ปริ้นดูมันไม่ขึ้น ทำยังไงดี  insert ข้อมูลกไม่ลงครับ อีกเรื่องหนึ่ง จากโค้ดข้างบนนี้ เราจะปริ้นดูค่าได้ยังไงครับ

    

     

     
13 ก.พ. 2554 1 1,902


อุตส่าห์บรรยายซะยืดยาวสุดท้ายต้องลบทิ้งหมด

ยินดีด้วยที่ได้รับตำตอบแล้วhttp://www.thaicreate.com/php/forum/055967.html
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^