ผมอยากทราบวิธีส่งค่าโดยใช้ ajax จาก listmenu 2อัน


    <script language="JavaScript">


    02.       var HttPRequest = false;


    03. 


    04.       function list_names(user) {


    05.          HttPRequest = false;


    06.          if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...


    07.             HttPRequest = new XMLHttpRequest();


    08.             if (HttPRequest.overrideMimeType) {


    09.                HttPRequest.overrideMimeType('text/html');


    10.             }


    11.          } else if (window.ActiveXObject) { // IE


    12.             try {


    13.                HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");


    14.             } catch (e) {


    15.                try {


    16.                   HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


    17.                } catch (e) {}


    18.             }


    19.          }


    20. 


    21.          if (!HttPRequest) {


    22.             alert('Cannot create XMLHTTP instance');


    23.             return false;


    24.          }


    25.     


    26.            var url = 'query_user.php';


    27.            var pmeters = 'user='+user;


    28.            HttPRequest.open('POST',url,true);


    29. 


    30.            HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");


    31.            HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);


    32.            HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");


    33.            HttPRequest.send(pmeters);


    34.             


    35.             


    36.            HttPRequest.onreadystatechange = function()


    37.            {


    38. 


    39.                 if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request


    40.                  {


    41.                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = "Now is Loading...";


    42.                  }


    43. 


    44.                 if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request


    45.                  {


    46.                   document.getElementById("mySpan").innerHTML = HttPRequest.responseText;


    47.                  }


    48.                 


    49.            }


    50. 


    51.       }


    52.    </script>


    53. 


    54. 


    55.User :


    56.<select name="userlist" id="userlist" onChange="list_names(this.value);">


    57.<?php


    58.    echo "<option value=\"all\" >All</option>";


    59.    $sql = mysql_query("SELECT user FROM account");


    60.    while($objResult = mysql_fetch_row($sql))


    61.    {


    62.        echo "<option value=\"$objResult[0]\" >$objResult[0]</option>";


    63.    }


    64.?>


    65.</select>


    66. 


    67.Tool :


    68.<select name="typelist" id="typelist">


    69.    <option value="all" >All</option>


    70.    <option value="discoveringtool" >Motif Discovering Tool</option>


    71.    <option value="assesment1" >Assesment Tool 1</option>


    72.    <option value="assesment2" >Assesment Tool 2</option>


    73.</select>

    

    ผมที่ list/menu อยู่2อันคือ user กับ tools

    

    ซึ่งใช้สำหรับ filter ค่าที่จะแสดงออกมาจาก database

    

    ซึ่งถ้าผมใส่user ไปมันจะแสดงผลออกมาเฉพาะ user นั้นๆ

    

    แต่ถ้าผมจะ ใส่ tools เพิ่มไปด้วยมันเรียงตาม user และ tools ด้วย

    

    ผมจะใส่parameter เข้าไปใน ajax ได้ยังไงครับ

27 ม.ค. 2554 1 1,600

ลองดู ตำบล อำเภอ จังหวัด ด้วย Ajax บนเว็บครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^