ขอ ถามเรื่อง การใส่event ให้กับ input ที่ create elementขึ้นมา

ผมจะใส่event ลงไปใน inputที่ใช้ javascript สร้างขึ้นมายังไงครับ ยังไม่ค่อยเข้าใจ

อันนี้โค๊ดที่ผมใชสร้าง ตารางครับ

function increaserow(){

    

        var line =parseInt(document.getElementById("hdline").value);

        line++;

    alert(line);

var myTable=document.getElementById('myTable')

var current_row=document.getElementById('myTable').rows.length

var x=myTable.insertRow(current_row)        // insert new row

var y=myTable.rows                // get attribute of row

var a=x.insertCell(0)            // assign position of cell 1 in new row

var b=x.insertCell(1)            // assign position of cell 2 in new row

var c=x.insertCell(2)            // assign position of cell 3 in new row

    a.innerHTML="<input type='text' name='new_model[]'  id='new_Model"+line+"' />"

    b.innerHTML="<input type='text' name='new_image[]'  id='im"+line+"' />"

    c.innerHTML="<input type='text' name='new_pdf.[]' id='pdf"+line+"' />"

    

    document.getElementById("hdline").value=line;

}
10 ม.ค. 2554 เวลา 20:10 น. 5 1,391
^