A-AA+then

สอบถามครับ เรื่อง Javascript

706
คือผม ส่งค่าตัวโดย
onLoad="intotext('<?=$da?>')"

ซึ่งค่า $da มันมี tag html อยู่ด้วย จึงทำให้มัน eror
แต่ถ้าส่งค่าเป็น text ธรรม ก็ปกติครับ

ผมต้องแก้ไขโค้ดส่วนไหนบ้างครับ

คือผมกำลังทำในส่วนแก้ไขข้อมูลข่าวครับ


ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ส่งค่าด้วย PHP เข้ารหัสด้วย

<?php echo rawurlencode($da)?>

ตอนรับ ที่ Javascript ถอดรหัสด้วย

val = decodeURIComponent(val);
1
^