A-AA+then

สอบถามด่วนคะ

1,005
ไม่มีระบบ อัพโหลดไฟล์ เช่น ไฟล์ word  excel  pdf  หรอคะ

6 ความคิดเห็น

อัปโหลด ก็ใช้ฟอร์มธรรมดาครับ สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทุกชนิด
1

คือ ประมาณว่า มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว ก็เข้ามาอัพโหลดไฟล์งาน ที่เป็นพวก ไฟล์ word  excel  pdf  เป็นต้นคะ  แต่ว่าไม่มีที่ให้อัพโหลด  เหมือน  

รูปภาพอัพโหลด แล้ว เลือกไฟล์ ทำไม อัพโหลดได้เฉพาะ ไฟล์ jpg,gif,png เท่านั้นคะ

อยากให้อธิบายให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
2

ก็เปลี่ยนจาก mime type  jpg,gif,png เป็น doc, xls,pdf สิครับ
3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                file type                 MIME type
                ai                 application/postscript
                aif                 audio/x-aiff
                aifc                 audio/x-aiff
                aiff                 audio/x-aiff
                asc                 text/plain
                atom                 application/atom+xml
                au                 audio/basic
                avi                 video/x-msvideo
                bcpio                 application/x-bcpio
                bin                 application/octet-stream
                bmp                 image/bmp
                cdf                 application/x-netcdf
                cgm                 image/cgm
                class                 application/octet-stream
                cpio                 application/x-cpio
                cpt                 application/mac-compactpro
                csh                 application/x-csh
                css                 text/css
                dcr                 application/x-director
                dif                 video/x-dv
                dir                 application/x-director
                djv                 image/vnd.djvu
                djvu                 image/vnd.djvu
                dll                 application/octet-stream
                dmg                 application/octet-stream
                dms                 application/octet-stream
                doc                 application/msword
                dtd                 application/xml-dtd
                dv                 video/x-dv
                dvi                 application/x-dvi
                dxr                 application/x-director
                eps                 application/postscript
                etx                 text/x-setext
                exe                 application/octet-stream
                ez                 application/andrew-inset
                gif                 image/gif
                gram                 application/srgs
                grxml                 application/srgs+xml
                gtar                 application/x-gtar
                hdf                 application/x-hdf
                hqx                 application/mac-binhex40
                htm                 text/html
                html                 text/html
                ice                 x-conference/x-cooltalk
                ico                 image/x-icon
                ics                 text/calendar
                ief                 image/ief
                ifb                 text/calendar
                iges                 model/iges
                igs                 model/iges
                jnlp                 application/x-java-jnlp-file
                jp2                 image/jp2
                jpe                 image/jpeg
                jpeg                 image/jpeg
                jpg                 image/jpeg
                js                 application/x-javascript
                kar                 audio/midi
                latex                 application/x-latex
                lha                 application/octet-stream
                lzh                 application/octet-stream
                m3u                 audio/x-mpegurl
                m4a                 audio/mp4a-latm
                m4b                 audio/mp4a-latm
                m4p                 audio/mp4a-latm
                m4u                 video/vnd.mpegurl
                m4v                 video/x-m4v
                mac                 image/x-macpaint
                man                 application/x-troff-man
                mathml                 application/mathml+xml
                me                 application/x-troff-me
                mesh                 model/mesh
                mid                 audio/midi
                midi                 audio/midi
                mif                 application/vnd.mif
                mov                 video/quicktime
                movie                 video/x-sgi-movie
                mp2                 audio/mpeg
                mp3                 audio/mpeg
                mp4                 video/mp4
                mpe                 video/mpeg
                mpeg                 video/mpeg
                mpg                 video/mpeg
                mpga                 audio/mpeg
                ms                 application/x-troff-ms
                msh                 model/mesh
                mxu                 video/vnd.mpegurl
                nc                 application/x-netcdf
                oda                 application/oda
                ogg                 application/ogg
                pbm                 image/x-portable-bitmap
                pct                 image/pict
                pdb                 chemical/x-pdb
                pdf                 application/pdf
                pgm                 image/x-portable-graymap
                pgn                 application/x-chess-pgn
                pic                 image/pict
                pict                 image/pict
                png                 image/png
                pnm                 image/x-portable-anymap
                pnt                 image/x-macpaint
                pntg                 image/x-macpaint
                ppm                 image/x-portable-pixmap
                ppt                 application/vnd.ms-powerpoint
                ps                 application/postscript
                qt                 video/quicktime
                qti                 image/x-quicktime
                qtif                 image/x-quicktime
                ra                 audio/x-pn-realaudio
                ram                 audio/x-pn-realaudio
                ras                 image/x-cmu-raster
                rdf                 application/rdf+xml
                rgb                 image/x-rgb
                rm                 application/vnd.rn-realmedia
                roff                 application/x-troff
                rtf                 text/rtf
                rtx                 text/richtext
                sgm                 text/sgml
                sgml                 text/sgml
                sh                 application/x-sh
                shar                 application/x-shar
                silo                 model/mesh
                sit                 application/x-stuffit
                skd                 application/x-koan
                skm                 application/x-koan
                skp                 application/x-koan
                skt                 application/x-koan
                smi                 application/smil
                smil                 application/smil
                snd                 audio/basic
                so                 application/octet-stream
                spl                 application/x-futuresplash
                src                 application/x-wais-source
                sv4cpio                 application/x-sv4cpio
                sv4crc                 application/x-sv4crc
                svg                 image/svg+xml
                swf                 application/x-shockwave-flash
                t                 application/x-troff
                tar                 application/x-tar
                tcl                 application/x-tcl
                tex                 application/x-tex
                texi                 application/x-texinfo
                texinfo                 application/x-texinfo
                tif                 image/tiff
                tiff                 image/tiff
                tr                 application/x-troff
                tsv                 text/tab-separated-values
                txt                 text/plain
                ustar                 application/x-ustar
                vcd                 application/x-cdlink
                vrml                 model/vrml
                vxml                 application/voicexml+xml
                wav                 audio/x-wav
                wbmp                 image/vnd.wap.wbmp
                wbmxl                 application/vnd.wap.wbxml
                wml                 text/vnd.wap.wml
                wmlc                 application/vnd.wap.wmlc
                wmls                 text/vnd.wap.wmlscript
                wmlsc                 application/vnd.wap.wmlscriptc
                wrl                 model/vrml
                xbm                 image/x-xbitmap
                xht                 application/xhtml+xml
                xhtml                 application/xhtml+xml
                xls                 application/vnd.ms-excel
                xml                 application/xml
                xpm                 image/x-xpixmap
                xsl                 application/xml
                xslt                 application/xslt+xml
                xul                 application/vnd.mozilla.xul+xml
                xwd                 image/x-xwindowdump
                xyz                 chemical/x-xyz
                zip                 application/zip
4

รบกวนช่วยบอกวิธีเข้าไปเปลี่ยน ด้วยนะคะ ขอบคุณอีกทีคะ
5

ปกติแล้วก็เขียนฟอร์มอัปโหลดไปตามปกติครับ คิดว่าน่าจะเขียนเป็น (ถ้าเขียนไม่เป็น แนะนำให้ศึกษาก่อน)

การเลือก ชนิดของไฟล์อัปโหลด สามารถทำได้หลายวิธีครับ มี 2 วิธีหลักๆที่นิยมกัน

1.ตรวจสอบจาก mime ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งค่า mime จะมีค่าดังตารางด้านบน การตรวจสอบสามารถตรวจได้จาก

$_FILES['input_name']['mime']

2.ตรวจสอบจากส่วนขยายของไฟล์ โดยการแยกเอาข้อความหลัง จุด ของชื่อไฟล์มาตรวจสอบ

$ext = end(explode('.', $_FILES['input_name']['name']));

การตรวจสอบก็ใช้ if ตรวจที่ PHP ที่ไฟล์อัปโหลดครับ

ตัวอย่างฟอร์มอัปโหลด สามารถหาได้ทั่วไปครับ ที่ไหนมีฟอร์ม ก็มักจะหาตัวอย่างเหล่านี้ได้ไม่ยาก (บนเว็บนี้ก็น่าจะมี)
6
^