A-AA+then

single signon

860

สมมุติ user XXX logon เข้าใช้งาน window xp client แล้ว

ผมต้องการ ชื่อ user คือ XXX มาแสดงใน wep app (php)

ไม่ต้องการให้ user ต้อง login ใน wep app (php) อีก

จะตรวจสอบว่าใครที่ logon เข้า windows ได้อย่างไรครับ

apache/php server

1 ความคิดเห็น

เก็บสถานะการ login , ip และ session เมื่อ login ครับ ต้องลง db เลย เมื่อ login นะครับ

ต้องทำการ logout ทุกครั้ง เมื่อจะไม่ใช้งาน ปกติระบบแบบนี้มักจะมีการจำกัดเวลาการอยู่บนระบบ เพื่อเป็นเครื่องประกันว่าจะมีการ logout

เมื่อ login ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่เก็บไว้ ถ้าตรงกันทั้ง 3 รายการถือว่าเป็นคนเดิม ถ้า ip และ session ไม่เหมือนเดิม แสดงว่า login มาจากที่อื่น ก็ให้ยกเลอกการ login ไป
1
^