รับค่า checkbox จากหน้า popup


    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


    <link type="text/css" href="style.css" rel="stylesheet" />


    <script type="text/javascript" src="http://www.goragod.com/js/gajax.js"></script>


    <p><input type="text"  id="text2" /></p>


    <p><input type="button" value="GModal.show()" id="show" /></p>


    <script type="text/javascript">


    var modal;


    var doModal = function(event){


     // ร้องขอข้อมูล ด้วย ajax ไปยัง get.php


     new  GAjax().send('get.php', null, function(xhr){


      // เมื่อได้รับค่าตอบกลับมา ก็ไปแสดง modal


      modal = new GModal();


      modal.show(xhr.responseText);


     });


    };


    function doClose(){


     // เมื่อกด OK คืนค่าไปยังฟอร์มหลัก


     $E('text2').value = $E('text1').value;


     // ยกเลิก modal


     modal.hide();


    };


    $G('show').addEvent('click', doModal);


    </script>


     


     


    <script type="text/javascript">


    function tick( frm )


    {


      var sum=""; 


      for (var i = 0; i < frm.elements.length; i++) {


        var chk = frm.elements[i];


        if ( chk.type == 'checkbox' && chk.checked )


        {


          sum += chk.value;


        };


      };


      frm.sum.value = sum;


    }


    </script>


     


    <body>


    </body>

    

    

    <______________ get.php _________________>

    

        <form name="frm">

    

        <p><input type="checkbox" value="ชื่อคน" onclick="tick(frm)" /> ชื่อคน</p> 

    

        <p><input type="checkbox" value="2" onclick="tick(frm)" /> 2</p> 

    

        <p><input type="checkbox" value="3" onclick="tick(frm)" /> 3</p> 

    

        <p><input type="checkbox" value="4" onclick="tick(frm)" /> 4</p> 

    

        <input type="text" name="sum" id="text1" />

    

        </form>

    

        <p><input type="button" value="Ok" onclick="doClose()" /><input type="button" value="Cancel" onclick="modal.hide()" /></p>

    

        

        

        อยากจะให้ส่งค่ากลับเป็นตัวอักษรอ่ะครับ แล้วถ้าเลือกหลายๆอัน อยากจะให้มีตัว comma คั่นด้วย จะต้องทำไง

        วานผู้รู้มาบอกหน่อยครับ 


07 พ.ย. 2553 3 2,660

sum = sum + ',' + chk.value;
#1

มันไม่ส่งค่ามาเป็นภาษาไทยอ่ะครับ
#2

อ่านะ เว็บต้องเป็น UTF-8 ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^