สอบถาม การส่งอีเมลล์โดยเลือกจากฐานข้อมูล mysql


    ถ้าระบบเรามีการสมัครสมาชิก สมาชิกถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ

    แล้วเราจะเขียนโปรแกรมให้ส่งเมลล์ไปหาสมาชิกแบบเลือกเป็นรายคน เป็นกลุ่มๆ

    หรือเลือกทั้งหมด โดยเลือกจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

    จะมีวิธีการเขียนยังไงค่ะ

    

    ขอบคุณมากค่ะ

    

     


20 ต.ค. 2553 6 2,595ปกติแล้วรูปแบบ code email ไม่มีอะไรยุ่งยากครับ ผมแนะนำให้ใส่ loop อาจจะเขียน

if else ปกติดก็สามารถวนได้แล้ว ส่วนการเลือกกลุ่ม ก็น่าจะมีการแบ่งประเภท member ไว้ได้ ก็เลือกจา กลุ่มมาส่ง ลองทำดูนะครับ :D

<?
    $strTo = "member@hostdrift.com";
    $strSubject = "หัวข้าเมล";
    $strHeader = "From: admin@hostdrift.com";
    $strMessage = "ข้อความใน email";
    $flgSend = @mail($strTo,$strSubject,$strMessage,$strHeader); // ใส่ @ = ไม่แสดง errorไว้ //
    if($flgSend)
    {
        echo "ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว.";
    }
    else
    {
        echo "ไม่สามารถส่ง email ได้.";
    }
?>
#1

คำถามสั้น แต่ตอบไม่ได้ง่ายๆ...ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การส่ง เพราะจะส่งคนเดียวหรือหลายคนก็วิธีเกียวกันครับหลัการจะไปอยู่ที่การ query ครับ ซึ่งก็แล้วแต่ฐานข้อมูลเช่นกำหนดให้ group แทนกลุ่ม เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข เช่น กลุ่ม 1, กลุ่ม 2SELECT * FROM member_table WHERE group=1ข้อมูลที่ได้คือ รายการสมาชิกในกลุ่ม เราก็วนลูปเิอารายชื่อนี้ไปส่งอีเมล์ทีละคน ครับ
#2


    ขอบคุณมากค่ะ

    เดี๋ยวจะลองทำดูค่ะ


#3


    ส่งเมลล์แบบกลุ่มได้แล้วค่ะ

    ทีนี้อยากจะใช้ฟังก์ชั่น PHPMailer ในการส่งเมลล์ทั้งหมด

    และแนบไฟล์ด้วย ไม่รู้ว่าผิดตรงไหน

    ช่วยดูให้หน่อยค่ะ

    ขอบคุณมากล่วงหน้านะค่ะ

         <? session_start();?>

    <?

     include ('../../config/conn.inc.php');

     include("../../config/function.php");

     chk_login("Administrator");

     ?>


    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

    <head>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />

    <title>Send Mail</title>

    </head>

    <body>

    <?php

    if($_POST) { 

     set_time_limit(0);  //กำหนดเป็น 0 คือไม่จำกัดเวลาในการส่ง

     include "../../PHPMailer/class.phpmailer.php";

     $mailer = new PHPMailer(); 

     

     $ref_tg_id     = $_POST['to'];

     $sql = "SELECT * FROM company where ref_tg_id = '$ref_tg_id';";

     $result = mysql_query($sql);     //ป้องกันการใส่ backslash เครื่องหมาย quote

     if(get_magic_quotes_gpc()) {

      foreach($_POST as $key => $value) {

       $_POST[$key] = stripslashes($value);

      }

     }

     

     $mailer->WordWrap = 70;

     $mailer->CharSet = "utf-8";

     $mailer->IsHTML(true); 

     

     $mailer->From =  mail@hotmail.com;

     $mailer->FromName = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['fromname']);

     

     

     //อัปโหลดไฟล์

     if($_FILES)  {

      @mkdir("upload"); 

       $path = "upload/" . $_FILES['upfile']['name'];

       move_uploaded_file($_FILES['upfile']['tmp_name'], $path);

       $mailer->AddAttachment($path);

     }

     

     $mailer->Subject = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['subject']);

     $mailer->Body = iconv("tis-620", "utf-8", $_POST['body']);

     

     while($data = mysql_fetch_array($result)) {

      $to = $data['company_mail'];

      $mailer->AddAddress=$to;

      $mailer->Send();

    }

    echo "เมลถูกส่งไปยังปลายทางแล้ว";

    exit;

    }    ?>    <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">

      <table width="549" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="3">

       <tr>

          <td width="89">To :</td>

          <td width="451">

          <select name="to" id="to" >

              <option value="" >--Select--</option>

                    <?php

            $sql2  = "select * from type_group";

            $query2 = mysql_query($sql2)or die("ERROR=$sql2");

            $num2  = mysql_num_rows($query2);

            for($i=1;$i<=$num2;$i++)

            {

             $row2 =mysql_fetch_array($query2);

                   

        ?>


                  <option value="<? echo $row2['tg_id']?>"><? echo $row2['tg_name'];?></option>

                     <?

           }

        ?>


          </select>

          </td>

        </tr>

        <tr valign="top">

          <td>Subject :</td>

          <td><label>

            <input name="subject" type="text" id="subject" size="50" />

          </label></td>

        </tr>

        <tr valign="top">

          <td>message :</td>

          <td><label>

            <textarea name="body" cols="50" rows="5" id="body"></textarea>

          </label><label></label></td>

        </tr>

        <tr>

          <td>File :</td>

          <td><input name="upfile" type="file" id="upfile" size="35" /></td>

        </tr>

        <tr>

          <td>Name :</td>

          <td><label>

            <input name="fromname" type="text" id="fromname" size="50" />

          </label></td>

        </tr>

        <tr>

          <td>&nbsp;</td>

          <td align="reft"><label>

            <input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" />

          </label></td>

        </tr>

      </table>

    </form>

    </body>

    </html>


#4


    ทำได้แล้วค่ะ  ^^


#5


    ไม่ทราบว่าทำยังไงหรอค่ะ มีปัญหาอยู่เหมือนกัน

    ขอโค้ดหน่อยน่ะค่ะ


#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^