การทำให้แสดงข้อความ ไม่ให้แสดงเป็นตัวเลข

การแสดงใน status ใน sql  ค่า status  จะมี  1 2 3 4 

 status 1 คือ ปกติ

 status 2 คือ ลบ

status 3 คือ ปกปิด

status 4 คือ ระงับ

--------------------------------------------------------------

    

    $Username =$_POST['Username'];


    $ArrayMember=$_POST['a'];


    if($_POST['MsgMem']!= null && count($ArrayMember)>0) {


    foreach($ArrayMember as $member){


     


    //echo $member;


    $tmp = explode('_',$member);


    $user = $tmp[1];


    $state = $tmp[0];


    if($state=='hidden'){


    $sql="update member set status = 3 where Username='$user'" ;


    $result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


    //echo $sql;


    }


    else if($state == 'suspen'){


    $sql="update member set status = 4 where Username ='$user'";


    $result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


    }


    else if($state == 'remove'){


    $sql="update member set status = 5 where Username ='$user'";


    $result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


    }


    else if($state == 'normal'){


    $sql="update member set status = 1 where Username ='$user'";


    $result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


    }


    else if($state == 'Admin'){


    $sql="update member set status =6 where Username ='$user'";


    $result = mysql_query($sql)or die(mysql_error());


    }


    }


    }


    ?>
    

        

        

        

         ต้องการให้แสดง ข้อความ อ่ะ เช่น  เมืิอ เปง 1 ให้แสดง เป็น "ปกติ " ไม่ให้ขึ้นเป็นเลข1

    


         ถ้าเลขเป็น2 ให้ขึ้น "ลบ"  ไม่ให้ขึ้นเป็นเลข2 อ่ะ 

        SET ค่ายังไงอ่ะ ให้เปงข้อความออกมา เมือในฐานข้อมูลเป็นตัว20 ต.ค. 2553 2 1,253


    ในตอนแสดงผลถ้าต้องการให้แสดงออกมาเป็นข้อความคงต้องใช้ฟังก์ชั่นช่วยครับ...เขียนขึ้นมาใช้เองเลย เช่น php

    

    function MessageStatus( $value ){

        switch($value):

            case '1': $strReturn = 'ปกติ';

                   break;

            case '2': $strReturn = 'ลบ';

                   break;

            case '3': $strReturn = 'ปกปิด';

                   break;

            case '4': $strReturn = 'ระงับ';

                   break;

           default: $strReturn = 'No match';

        endswitch;    return $strReturn;

#1

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^