A-AA+then

ข้อความล้นกรอบครับ ช่วยดูให้หน่อย

1,120
ข้อความล้นกรอบครับ ช่วยดูให้หน่อย
เวลาเพิ่มข้อมูลเยอะๆ เวลาดึกมาแสดงผลข้อความจะล้นออกนอกกรอบครับ
ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเลยครับ ท่าผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อย

1 ความคิดเห็น

ไม่มีวิธีตัดคำสำหรับกรณีนี้ครับ เป็นข้อจำกัดของ Browser

การแก้ไขที่พอเป็นไปได้คือ

1 กำหนดขนาดกรอบให้คงที่
2 และกำหนดให้แสดง scrollbar หรือ ว่อนไปเลย สำหรับข้อความส่วนที่เกิน เช่น

div {
  width: 200px;
  overflow: hidden; /* สำหรับซ่อน */
  overflow: auto; /* แสดง scrollbar*/
}
1
^