ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง

ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง
ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง ที่เรา display none   ไว้อย่างไร
เช่น เราเลือก หมวดแรก A  แสดงข้อมูลเป็นย่อย1ของ A และพอเราเลือก มูลเป็นย่อย1ของ A ให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับขอ้มูลของ ย่อย1ของ A ทีเรา display none   ไว้08 ก.ค. 2553 เวลา 10:25 น. 1 1,089
^