A-AA+then

การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วย checkbox

1,450
การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วยการเลือกข้อมูลรายการที่ด้วย checkbox
พอดีอยากดึงขอ้มูล จาก database มาแสดงด้วย checkbox ทำอย่างไรคะ

2 ความคิดเห็น

การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วย checkbox

รูปตามเลยคะต้องการประมาณนี้

1

2
^