A-AA+then

ส่ง-รับค่า ajax

2,050
เมื่อเราส่งข้อมูลไปประมวลผลแล้วมีการส่งข้อมูลกลับมาโดยใช้function showMsg(result){รับค่าที่ส่งมา


function showMsg(result){
 $("RR").innerHTML=result.responseText;
}

<div id="RR"></div>
ตัวนี้ใช้prototypeนะครับ

อยากนำค่าที่ส่งกลับมาเก็บในคัวแปรต้องทำยังไงครับ ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

var xxx = result.responseText;
1

ขอบคุณครับ
2
^