A-AA+then

ปัญหาการแสดงผล FPDF ใน IE-FF

1,237

ใช้ FPDF Generate file FPDF แต่เกิดปัญหาในการแสดงรูปภาพ โดย รูปภาพนี้เก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ในการ generate ไฟล์ PDF แสดงผลไม่ได้ใน FF และ IE6 ค่ะ จะทำอย่างไรให้ user ใช้งานได้ทุก browser ค่ะ ตัวอย่างตามภาพค่ะ เป็นการแสดงผลเป็น PDF จากการดูผ่าน browser ค่ะ

0 ความคิดเห็น

^