A-AA+then

ช่วยอธิบายหน่อยนะครับ

880

คือความรู้น้อยนะครับรบกวนท่านช่วยอธิบายหน่อยนะครับ ว่าแต่ละบรรทัดหมายความว่าไง

if(!empty($_FILES['picname']['name'])){
  $fileName = $_FILES['picname']['name'];
  $fileTempName = $_FILES['picname']['tmp_name'];
  $fileSize = $_FILES['picname']['size'];
  $fileType = $_FILES['picname']['type'];
  $fp = fopen($fileTempName, "r");
  $picname = fread($fp, filesize($fileTempName))// filesize เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบว่าไฟล์นั้นมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งมีหน่วยเป็นไบต์
  $picname = addslashes($picname);

1 ความคิดเห็น

ไม่อธิบายแล้ว ดูจากคำตอบก่อนหน้าแล้วเดาเอาละกัน
1
^