้เขาใส่ @ ใว้หน้า mysql ทำไม

เคยเห็นบ่อยว่ามีการใส่ @ เช่น
<?
$link = @mysql_connect("localhost", "uid", "pass");
@mysql_select_db("db_name", $link);
$res = @mysql_query("SELECT * FROM doctor WHERE doctor_id=17", $link);
$images = @mysql_fetch_array($res, MYSQL_ASSOC);
@mysql_free_result($res);
@mysql_close($link);

header("Content-type: image/jpeg");
echo stripslashes($image["picture"]);
?>


เข้าใส่ไว้ทำไม?
03 มี.ค. 2553 เวลา 14:18 น. 2 2,158
^