A-AA+then

ถามเรื่อง การป้องกันการเรียกไฟล์ หรือ dir part โดยตรง

1,505
ถามเรื่อง การป้องกันการเรียกไฟล์ หรือ dir โดยตรง
เช่น ผมไม่ต้องการให้เรียกไฟล์โดยตรงจาก url: www.myweb.com/download/file1.zip
และไม่ตองการให้เข้าไปใน part: www.myweb.com/download/  (โดยตรง)
ต้องเขียน .htaccess File และ .htpasswd File 
ยังไงครับ หรือมีวิธีอื่นอีกไหมคับ

1 ความคิดเห็น

^