A-AA+then

เกี่ยวกับคำสั่ง sprintf

2,474

อยากให้ อ.ช่วยอธิบาย การแบ่งหน้าของ gcms หน่อยครับ ตรงที่เขียนว่า sprintf($url, $order, $i, $i); มันมีความสัมพันธ์กันยังไงกับตัวแปร $url ครับ

1 ความคิดเห็น

sprintf เป็นคำสั่งแทนที่ข้อความ ลงในตัวแปร $url ครับ โดยการแทนที่ เรียงตามลำดับที่กำหนด

ฟังก์ชั่นนี้ ใช้ยังไง ให้ดูที่ help ของ PHP ดีกว่าครับ

sprintf แตกต่างจาก printf ตรงที่ printf() = echo sprintf() หมายถึง printf จะ echo ข้อความออกมาแสดงผลเลย แต่ sprintf 0คืนค่าข้อความออกมาที่ฟังก์ชั่น ให้เรานำไปใช้ต่อได้ครับ
1
^