A-AA+then

exit; ใส่กับไม่ใส่

1,370
ผมอยากสงสัยเxxx่ยวกับ exit; นะครับ ใส่ใน ifครับ

การทำงานจะต่างกันหรือไม่ครับ กับการที่จะใส่กับไม่ใส่

ตัวอย่างครับ

if(){


exit;
}elseif{

}

กับ

if(){}elseif{

}

1 ความคิดเห็น

ถ้าคำถามหมายถึงใน if ไม่ต้องใส่นะครับ

คำสั่ง exit ใช้สำหรับสั่งให้ PHP ออกจากการประมวลผลเลยครับ ซึ่งจะมีผลให้ PHP ประมวลผลมาถึงแค่บรรทัดนี้ครับ

if(condition 1){
 // do some thing
}elseif(condition 2){
  // do some thing
}else{
  // do some thing
}
1
^