A-AA+then

ถาม การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX ครับ

1,200
ในบทความ การส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลขณะพิมพ์ด้วย GAJAX 
ผมได้เอาโค๊ดไปทดลอง ก็ได้ แล้วครับ
สังเกตได้ว่า เมื่อกรอกข้อมูลไปในช่อง textbox แล้วก็จะมีข้อความขึ้น  แต่ถ้า textbox ช่องไหนไม่กรอกข้อมูลลงไป ก็จะไม่ขึ้น

ละทีนี้ ในไฟล์ getuserexists.php ผมได้คิวรี่ข้อมูลจากฐานข้อมูลมา

แล้วจะให้ กรอกข้อมูลเพียงช่อง id_card แค่อันเดียวแล้วก็ให้แสดงข้อมูลทั้งงหมดออกมาให้อยู่ในช่อง textbox ที่ได้กำหนดไว้เลย
คล้ายกับการค้นหาข้อมูลออกมา เพื่อทำการแก้ไขโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลแล้วกด Submit  อะครับ
ต้อง แก้ไข อย่างไร ครับ

ผมทำ มันออกมาแค่ที่กรอก ผมดูโค๊ดแล้วไม่เข้าใจครับ

1 ความคิดเห็น

^